Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Walne Zebranie Członków NGR 24 kwietnia 2019 r. 16.04.2019

Zawiadomienie o zwołaniu
Walnego Zebrania Członków
Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
 
Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informuję, że w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Inwest-Parku (sala beżowa) w Pile, przy ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, o godz. 12:00, odbędzie się Walne Zebranie Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Propozycja porządku obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie propozycji porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku.
 4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
 6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 10.12.2018 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Zarządu NGR oraz członka Rady NGR.
 8. Podjęcie uchwał o wyborze sposobu głosowania przy uzupełnieniu składu Zarządu NGR oraz Rady NGR.
 9. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu NGR oraz podjęcie Uchwały w sprawie wyboru nowego członka Zarządu NGR.
 10. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady NGR oraz podjęcie Uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady NGR.
 11. Przedstawienie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady NGR a także podjęcie uchwały w sprawie zmian oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Rady NGR.
 12. Przedstawienie zmian w Procedurze ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Procedury.
 13. Przedstawienie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego LSR.
 14. Przedstawienie zmian w Statucie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie zbycia praw do składnika majątku tj. ścieżek edukacyjnych.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Dyskusja i wolne wnioski.
 18. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.
 
Jednocześnie informuję, że ewentualne zmiany porządku obrad  WZC  będą  niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia NGR (www.ngr.pila.pl). Projekty dokumentów, będących przedmiotem obrad WZC, udostępnione będą za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia, ponadto można będzie się z nimi zapoznać w Biurze NGR.

Ze względu na wagę spraw poruszanych na zebraniu (m.in. zmiana LSR, dokumentacji NGR, wyborów uzupełniających do Zarządu i Rady NGR oraz zmiany w Statucie – wymagana obecność co najmniej 20% członków),  bardzo proszę o pełną frekwencję.

Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, bardzo proszę o wyznaczenie pełnomocnika, który będzie uprawniony do głosowania w Państwa imieniu. Wzór pełnomocnictwa załączam do niniejszego zawiadomienia. Bardzo proszę o jego wypełnienie i przekazanie osobie, która będzie reprezentowała Państwa na posiedzeniu WZC.
 
 
Z poważaniem
Wojciech Jóźwiak
Prezes Zarządu NGR