Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Nabór wniosków nr 10/2018 05.06.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 10/2018
Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
przez Nadnotecką Grupę Rybacką


Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.
 
Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:
 
 1. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami
W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące
P II.4.4 Opracowanie i upowszechnienie produktów turystycznych jako oferty dla biur podróży (Cel ogólny II Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru NGR, cel szczegółowy II.4 Promocja obszaru NGR oraz popularyzowanie idei LSR). Muszą to być jednocześnie operacje zgodne z § 2 pkt 4  rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w ramach zakresu operacji tj. propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, który obejmuje (§ 7 pkt 1 lit. b):
 • promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.
 1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:
Wnioskodawca składa w biurze NGR wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, w podanym poniżej miejscu:
Nadnotecka Grupa Rybacka, ul. Dąbrowskiego 8 (pokój 808), 64-920 Piła.
W okresie od dnia 25.06.2018 r. do dnia 23.07.2018 r. do godz. 16:00
(w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. od 8:00 do 16:00).
Wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją wnioskodawca składa osobiście lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną. Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej, z czego jeden stanowi oryginał a drugi jego kopię oraz dodatkowo
w wersji elektronicznej (na płycie CD albo na innym nośniku w formacie pliku PDF).
Wnioski złożone po tym terminie nie mogą zostać wybrane do realizacji. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, a nie data stempla pocztowego.
W przypadku gdy ostatniego dnia naboru będzie kolejka osób składających wnioski, wszystkie osoby, które przybyły z wnioskami do Biura przed upływem terminu składania wniosków zostaną obsłużone i uznane za złożone w terminie, natomiast wnioski osób, które przybyły do Biura po tym terminie zostaną przyjęte z adnotacją, że wniosek został złożony po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu,
o którym mowa w pkt VIII ppkt 1.
 1. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.
Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 120.000,00 zł
 1. Forma przyznania pomocy.
Pomoc na realizację operacji ma postać zwrotu kosztów kwalifikowalnych
w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust 3 rozporządzenia nr 508/2014 - w wysokości do 85% tych kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy
o EFMR, jednak nie więcej niż 120.000,00 zł na jednego wnioskodawcę (z uwagi
na wysokość limitu środków, wnioskodawca nie może uzyskać pomocy w wyższej kwocie niż limit wskazany w pkt III niniejszego ogłoszenia).
 1. Warunki przyznania pomocy.
Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia terminie złożył wniosek dotyczący realizacji operacji:
 1. zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju;
 2. która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt VI ogłoszenia;
Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju może zostać uznana operacja, która:
 1. realizuje cele główne i szczegółowe LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 2. jest zgodna z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w tym
  z warunkami, udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru;
 3. na realizację operacji może być udzielone wsparcie w formie wskazanej
  w ogłoszeniu o naborze;
 4. operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu
  o naborze;
 5. operacja jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony
  w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 
 
Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Nadnoteckiej Grupy Rybackiej znajduje się w poniższym linku:
http://ngr.pila.pl/f/karta%20oceny%20zgodno%C5%9Bci%20operacji%20z%20LSR%20za%C5%82.%20do%20Uchw.%203%20z%20dn%2022%2002%202018.pdf?t=fls1_MjAxOC9rYXJ0YSBvY2VueSB6Z29kbm_Fm2NpIG9wZXJhY2ppIHogTFNSIHphxYIuIGRvIFVjaHcuIDMgeiBkbiAyMiAwMiAyMDE4LnBkZg&u=1
 
Dodatkowymi warunkami wsparcia są ponadto1:
 1. operacja musi być zgodna z przepisami regulującymi wsparcie, w tym z ustawą
  o EFMiR i rozporządzeniem MGMiŻŚ.
 
 
 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.
 
Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie
z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji.
Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru znajdują się w poniższym linku.
Link do szczegółowego opisu kryteriów/zasad przyznawania punktów:
http://ngr.pila.pl/f/kryteria%20wyboru%20operacji%20dla%20celu%20D%20(1).pdf?t=fls1_MjAxOC9rcnl0ZXJpYSB3eWJvcnUgb3BlcmFjamkgZGxhIGNlbHUgRCAoMSkucGRm&u=1
Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 19 punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny operacji.
 1. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.
Do wniosku należy dołączyć karty merytoryczne oraz załączniki potwierdzające spełnianie warunków i kryteriów wyboru operacji.
 
 1. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.
 
Pliki do pobrania:
 1. Formularz wniosku o dofinansowanie dostępny jest w wersji elektronicznej
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej
 4. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność
 5. Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej
 6. Zał. nr 1 do umowy o dofinansowanie - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
 7. Zał. nr 2 do umowy o dofinansowanie - harmonogram wypłaty zaliczki
 8. Zał. nr 3 do umowy o dofinansowanie - wniosek o wypłatę zaliczki
 9. Zał.nr 4 do umowy o dofinansowanie - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych
 10. Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych*
 11. Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie dotyczące niezakończenia operacji*
 12. Biznes Plan uproszczony
 13. Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt V, dostępna jest w formie elektronicznej
 14. Wzór karty merytorycznej oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, o której mowa w pkt VII dostępny jest w wersji elektronicznej
 15. Wzór karty merytorycznej dla celu D priorytetu 4 PO Ryby 2014-2020: „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.”, o której mowa w pkt VII dostępny jest w wersji elektronicznej
 16. Rejestr wpływu WoD
 17. Regulamin organizacyjny Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej wraz ze zmianami
 18. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz ze zmianami
 19. Kryteria wyboru operacji ze zmianami
 20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
 21. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
 22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego
  i Rybackiego
   
*Uwaga:
Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz oświadczenie do wniosku dotyczące niezakończenia operacji należy obowiązkowo wypełnić w celu ustalenia przez Radę Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, czy operacja Wnioskodawcy jest zgodna z PO Ryby 2014-2020, i tego, czy może zostać wybrana przez Radę do realizacji w ramach LSR.


1Pominąć, jeżeli takich warunków nie przewidziano.