Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Aktualizacja dokumentów dla operacji priorytet 4 25.07.2017

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - zakładka RYBOŁÓWSTWO/ NABORY WNIOSKÓW/PRIORYTET 4 
https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/nabory-wnioskow/priorytet-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-w-zakresie-dzialania-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc/
zamieszczone zostały zaktualizowane dokumenty wdrożeniowe dotyczące operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych do stosowania.  

W zaktualizowanych dokumentach wdrożeniowych wprowadzono poniższe zmiany:
Zmiany wprowadzone w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie:
Uszczegółowienie wypełniania wniosku w części B.IV.3 – Szczegółowy opis planowanej operacji wraz z określeniem miejsca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów, w zakresie planowanych działań informacyjno-promocyjnych
 
Zmiany wprowadzone w formularzu wniosku o płatność:
Uszczegółowienie zobowiązania w części B.IX Oświadczenia beneficjenta - ust. 1 pkt 7
 
Zmiany wprowadzone w instrukcji wypełniania wniosku o płatność:
1)   Uszczegółowienie opisu załącznika nr 20 – Sprawozdanie z realizacji operacji, poprzez konieczność wskazania przez beneficjenta zrealizowanych działań informacyjno – promocyjnych w związku z realizowaną operacją. 
2)   Usunięto zapis dotyczący współczynnika EPC
 
Zmiany wprowadzone w umowie o dofinansowanie:
  1.       Uszczegółowiono zapis dotyczący szczegółowego opisu operacji o wymóg wskazania planowanych działań informacyjno – promocyjnych;
  2.       Dodano zapis dotyczący sankcji za niespełnienia zobowiązania ujętego w § 6 ust.1 pkt 12.