Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
12.04.2017

Informacje o archiwalnych naborach wniosków

Nabory wniosków o dofinansowanie zrealizowane w okresie funkcjonowania NGR
 
Jednym z głównych zadań, do realizacji których została utworzona Nadnotecka Grupa Rybacka, było organizowanie konkursów o dofinansowanie w ramach realizowanej LSROR. W okresie dotychczasowego funkcjonowania NGR, czyli w latach 2010-2014, zgodnie z budżetem zakontraktowanym w umowie ramowej z MRiRW z dnia 23.11.2010 r., zaplanowano na ten cel kwotę ok. 23 mln zł. W wyniku realizacji programów naprawczych, które w I połowie 2013 r. objęły wszystkie Lokalne Grupy Rybackie w kraju, nasz budżet został obniżony do 21,3 mln zł. Fundusz NGR pomniejszono o kwotę środków niewykorzystanych w naborach ogłoszonych w I dwulatce, czyli w latach 2010-2011. Decyzją Ministerstwa kwoty te nie mogły zostać ponownie postawione do dyspozycji beneficjentów w kolejnych konkursach – w ten sposób ostatecznie rozliczono wykorzystanie środków z tego okresu.
W okresie dotychczasowego funkcjonowania NGR wśród beneficjentów rozdysponowano kwotę ok. 20,7 mln zł, czyli ponad 97 % obecnego budżetu. Jest to niezwykle imponujący wynik, zważywszy na fakt opóźnienia we wdrażaniu PO Ryby 2007-2013 w kraju oraz w działalności NGR. Ostateczne prawie 100 % wykorzystanie środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów beneficjentów zawdzięczyć możemy przychylności Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe było ponowne postawienie w konkursach kwot niewykorzystanych w poprzednich naborach - po ich całkowitym rozliczeniu, a także ogłoszenie dodatkowych naborów, których nie zaplanowano w harmonogramie konkursów.

Działania prowadzone przez NGR w tym zakresie cieszyły się dużym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów - w trakcie 10 naborów, ogłoszonych przez NGR, złożono 200 wniosków o dofinansowanie na łączną wartość pomocy 37,5 mln zł. Niestety, ze względu na ograniczone środki, tylko 60% operacji (118 wniosków) Komitet NGR wybrał do dofinansowania i przekazał wnioski do dalszej weryfikacji właściwym Urzędom Marszałkowskim. W wyniku oceny wniosków Samorządy Wojewódzkie podpisały umowy o dofinansowanie na realizację 103 projektów, opiewających łącznie na 20,6 mln zł.


Poniżej - w załącznikach - prezentujemy Państwu analizę dziesięciu przeprowadzonych w latach 2011-2014 naborów wniosków o dofinanasowanie.

1. Sprawozdanie z działalności Komitetu NGR w 2011 roku
2. Sprawozdanie Przewodniczącego Komitetu NGR za 2012 rok
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Komitetu NGR za 2013 rok
4.
Sprawozdanie Przewodniczącego Komitetu NGR za 2014 rok

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za zainteresowanie naborami organizowanymi przez Nadnotecką Grupę Rybacką!


W ramach wdrażania osi IV Programu Operacyjnego "Ryby" 2007-2013 ogłoszono i rozstrzygnięto następujące konkursy na wybór operacji:

I Nabór - 30.06-28.08/2011, posiedzenie Komitetu NGR 14.09.2011
II Nabór - 02.11-31.12 /2011, posiedzenie Komitetu NGR 19.01.2012
III Nabór - 13.02-12.04/2012, posiedzenie Komitetu NGR 26.04.2012
IV Nabór -26.03-24.05/2012, posiedzenie Komitetu NGR 13.06.2012
V Nabór - 06.04-04.06/2012, posiedzenie Komitetu NGR 13.06.2012
VI Nabór - 21.05-19.07/2012, posiedzenie Komitetu NGR 08.08.2012
VII Nabór - 07.09-05.11/2012, posiedzenie Komitetu NGR 21.11.2012
VIII Nabór - 10.04-27.05.2013, posiedzenie Komitetu NGR 12.06.2013, posiedzenie odwoławcze 27.06.2013
IX Nabór - 16.12.2013 - 30.01.2014, posiedzenie Komitetu NGR 11.02.2014
X Nabór - 01.05-09.06/2014, posiedzenie Komitetu NGR 23.06.2014, posiedzenie odwoławcze 08.07.2014

Szczegóły znajdziecie Państwo w menu obok.