Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
23.03.2017

Konsultacje

Punkt konsultacyjny ds. LSR.

Informujemy Państwa, że w Biurze Nadnoteckiej Grupy Rybackiej uruchomiliśmy punkt konsultacyjny dotyczący programu Rybactwo i Morze 2014-2020. Można tu składać uwagi i pomysły dotyczące kolejnego okresu programowania, w którym chce też wziąć udział Nadnotecka Grupa Rybacka. Oczekujemy też na Państwa pomysły na projekty, które chcielibyście Państwo realizować w ramach kolejnego programu. (Wstępny katalog możliwych działań, opracowany przez MRiRW znajduje się w poniższym załączniku).

Można się do nas zgłaszać osobiście, w Biurze NGR (Inwest Park, ul. Dąbrowskiego 8, Piła, p. V pok. 502), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, pomysły i uwagi można też przesyłać pocztą tradycyjną i elektroniczną.

Państwa uwagi zostaną wykorzystane w trakcie pisania Lokalnej Strategii Rozwoju, która - w przypadku zakwalifikowania się NGR do przyszłego programowania - będzie podstawą funkcjonowania stowarzyszenia w ramach programu Rybactwo i Morze.

W dalszej kolejności zorganizujemy spotkania konsultacyjne na terenie gmin wchodzących w skład NGR.

Wstępny katalog działań możliwych do realizacji w ramach 4 priorytetu PO Ryby 2014-2020

Poniżej zamieszczamy kartę konsultacji, za pomocą której możecie Państwo zgłosić do nas problem lub potrzebę związaną z naszym obszarem, Państwa miejscowością, działalnością gospodarczą, lokalną społecznością. Wszystkie uwagi będą uwzględnione przy opracowaniu przyszłej Lokalnej Strategii Działania. Wypełnioną ankietę można wydrukować i przesłać do nas pocztą tradycyjną lub przynieść do Biura NGR. Można też w pliku elektronicznym przesłać e-mailem.

Karta konsultacji

Prośba o wypełnienie ankiet.
 
Jak już wcześniej informowaliśmy Państwa, jesteśmy w trakcie pisania Lokalnej Strategii Rozwoju, którą złożymy w ramach konkursu na dofinansowanie działań naszego stowarzyszenia w ramach programu Rybactwo i Morze 2014-2020. Jednym ze sposobów  na lepsze poznanie obecnej sytuacji i oczekiwań mieszkańców (w tym szczególnie sektora rybackiego i branży turystycznej) jest zebranie danych poprzez ankiety. W załącznikach poniżej znajdziecie Państwo trzy ankiety skierowane do mieszkańców, rybaków oraz właścicieli przedsiębiorstw turystycznych. Prosimy o wypełnienie odpowiednich formularzy i odesłanie ich drogą mailową. Przypominamy, że nowa Strategia obejmie teren siedmiu następujących gmin: Chodzież, Czarnków, Drawsko, Krzyż Wlkp., Szydłowo, Trzcianka i Wieleń.

Tych z Państwa, którzy odpowiadają więcej niż jednej kategorii, prosimy o wypełnienie dwóch lub trzech ankiet (np. dla mieszkańców i dla rybaków). Bardzo liczymy na Państwa udział w tym badaniu, odpowiedzi pozwolą nam dokładnie określić potrzeby mieszkańców obszaru i sprecyzować cele naszego działania w kolejnych latach tak, aby te potrzeby spełnić.

Ankieta dla mieszkańców obszaru

Ankieta dla rybaków

Ankieta dla branży turystycznej  


Konsultacje z gminami i grupą roboczą

13 października 2015 r. Nadnotecka Grupa Rybacka zorganizowała pierwsze spotkanie z serii konsultacji, które pomogą w dopracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju. Podzielono je na dwie części: w pierwszej wzięli udział przedstawiciele gmin obszaru NGR, którzy dyskutowali na temat możliwości uczestnictwa samorządów w rozdziale 4 PO RYBY 2014-2020; w drugiej części do samorządowców dołączyli pozostali członkowie grupy roboczej.
W powiększonym gronie omówiono zasady opracowania LSR zgodnie z poradnikiem wydanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz aktualne wersje kryteriów wyboru LSR. Dyskutowano również nad zasadami funkcjonowania Rybackich Lokalnych Grup Rybackich, które wyznacza ustawa o RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność).
Na podstawie przygotowanej wcześniej diagnozy obszaru opracowano analizę SWOT oraz przedstawiono informacje na temat zasad obliczania współczynnika rybackości. Uczestnikom konsultacji przekazano zakres operacji możliwych do realizacji w przyszłym okresie finansowania, opracowanych przez MRiRW.
Konsultacje poprowadził koordynator ds. tworzenia Lokalnej Strategii Działania NGR pan Ziemowit Pirtań.

Konsultacje z rybakami

16 października 2015 r. odbyło się drugie spotkanie z cyklu konsultacji społecznych, które mają pomóc w dopracowaniu Lokalnej Strategii Działania, przygotowywane j właśnie w NGR. Strategia umożłiwi stowarzyszeniu wystartowanie do konkursu o dofinansowanie w ramach nowego programu Rybactwo i Morze 2014-2020.
Na drugie konsultacje zaproszono przedstawicieli sektora rybackiego: właścicieli i pracowników gospodarstw rybackich, przetwórców, użytkowników wód, przedstawicieli organizacji rybackich i wędkarskich. W trakcie spotkania omówiono następujące zagadnienia:
  • opracowanie analizy SWOT na podstawie diagnozy obszaru NGR, uzupełnienie analizy i diagnozy w zakresie tematyki rybackiej
  • sprecyzowanie celów działania NGR
  • uwagi do katalogu przedsięwzięć, które będą mogły być realizowane w ramach nowej strategii, w tym projekty współpracy
  • współczynnik rybackości

 Konsultacje z mieszkańcami w Szydłowie

18 listopada 2015 w Szydłowie odbyły się kolejne konsultacje pomagające w opracowaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność . Strategię przygotowuje Nadnotecka Grupa Rybacka w ramach programu Rybactwo i Morze 2014-2020. Do tej pory przeprowadziliśmy konsultacje dla grupy roboczej, wspierającej prace nad strategią oraz dla rybaków z naszego obszaru. Ostatnie spotkanie, zorganizowane w Centrum Upowszechniania Kulktury w Szydłowie, przeznaczone było dla mieszkańców siedmiu gmin naszego obszaru: Chodzieży, Czarnkowa, Drawska, Krzyża Wielkopolskiego, Szydłowa, Trzcianki i Wielenia.

W trakcie konsultacji omówiono analizę SWOT naszego obszaru. Na temat mocnych i słabych stron obszaru, a także szans i zagrożeń, wywiązała się dyskusja, jednak do analizy SWOT nie wprowadzono istotnych zmian. Prowadzący spotkanie koordynator ds. tworzenia strategii, pan Ziemowit Pirtań, poinformował zebranych o zasadach dofinansowania projektów w przyszłym programowaniu. Zaznaczyć przy tym trzeba, że do tej pory nie ukazało się rozporządzenie precyzujące przepisy dotyczące przyznawania pomocy, dlatego w tej chwili Lokalne Grupy Działania muszą się opierać na wytycznych dotyczących osi 4 programu PO RYBY, wydanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które nie są jednak wiążącymi dokumentami.

Tworzenie strategii pozwoli Nadnoteckiej Grupie Rybackiej na udział w konkursie na dofinansowanie w programie Rybactwo i Morze 2014-2020, a w konsekwencji na wsparcie projektów wnioskodawców. Beneficjentami programu Rybactwo i Morze mogą być rybacy, przedsiębiorcy, samorządy lokalne, fundacje i stowarzyszenia.

Kolejne konsultacje

W dniu 7 grudnia 2015 r. w siedzibie NGR miały miejsce kolejne konsultacje dotyczące LSR na lata 2016-2023, w których uczestniczyli mieszkańcy obszaru działania NGR, członkowie Zarządu, Rady NGR, grupy roboczej ds. LSR, w tym rybacy.
Podczas spotkania sformułowano cele ogólne i szczególowe oraz przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach LSR, określono poszczególne wskaźniki produktów, rezultatów i oddziaływania. Obecni na spotkaniu skonsultowali także przygotowane przez pracowników Biura NGR projekty kryteriów wyboru i oceny operacji oraz procedury ich aktualizacji. Konsultacje prowadziły pracownice Biura NGR.