Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
04.04.2017

V Nabór wniosków 6 kwietnia - 4 czerwca 2012

W dniu 13 czerwca 2012 r. odbradował Komitet NGR, ocenie podlegały wnioski złożone w ramach V konkursu:

  
 - nabór V - działania 4.1.2 - zakresu operacji komercyjnych dla podmiotów rybackich, oraz 4.1.3 - zakresu operacji komercyjnych dla wszystkich przedsiębiorców lub rozpoczynających działalność. Podobnie jak w przypadku naboru IV w obu zakresach suma wnioskowanej pomocy nie przekroczyła limitów, wszystkie wnioski zostały uznane za zgodne z LSROR - tym samym wszystkie zostały wybrane do realizacji. Podobnie jak powyżej w wyniku weryfikacji kart ocen lub ewentulanych odwołań zmienić się może jedynie punktacja i kolejność wniosków na liście. Poniżej szczegółowe listy:


Wstępna lista rankingowa 4.1.2
Wstępna lista rankingowa 4.1.3   W odróżnieniu od poprzednich naborów, tym razem żaden z wniosków nie został uznany za niezgodny ze Strategią, nie było też przypadku w którym członkowie Komitetu mieliby wątpliwości w tym zakresie. Wyraźnie widać wzrost jakości wniosków, co wynika zapewne z przeprowadzonych przez NGR szkoleń oraz faktu, że potencjalni beneficjenci chętniej korzystają z pomocy biura - do czego zachęcamy. W wyniku ciągłego poprawiania procedur oceny, prace Komitetu przebiegają coraz sprawniej, również jakość oraz kompletność dokumentacji składanej przez beneficjentów poprawia się z każdym konkursem, co wpływa również na przebieg oceny - im więcej informacji wynika z dokumentacji, tym łatwiej obronić jest spełnienie przez operację kryteriów - co przekłada się na ostateczną punktację. Kompletna dokumentacja jest więc we wspólnym interesie - członkom Komitetu łatwiej jest przyznać punkty za dane kryterium, operacja ma większe sznase na realizację (w tym uznanie jej za zgodną z LSROR), beneficjent ma szanse na wyższą punktację i wybór operacji do realizacji. Zachęcam więc kolejnych beneficjentów do dalszego udoskonalania wniosków.

                                                                                                                                                              Serdecznie pozdrawiam

                                                                                                                                                                    Ziemowit Pirtań
                                                                                                                                                         Przewodniczący Komitetu NGR

 
Informacje historyczne:


Nadnotecka Grupa Rybacka informuje o możliwości składania za pośrednictwem NGR wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
NABÓR V

1)      operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach środka 4.1.2: „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”
-        termin składania wniosków: od 6 kwietnia do 4 czerwca 2012 roku,
-        limit: do 60% kosztów kwalifikowalnych, w wysokości do 300 000 zł na jedną operację i 600 000 zł na jednego beneficjenta w trakcie realizacji programu
  limit dostępnych środków:2 427 480,00 zł na sektor społeczny i gospodarczy,
 
2)      operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach środka 4.1.3: „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”
-         termin składania wniosków: od 6 kwietnia do 4 czerwca 2012 roku,
-         limit: do 60% kosztów kwalifikowalnych. Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 200 000 zł, a na jednego beneficjenta w okresie trwania programu - 400 000 zł
  limit dostępnych środków:1 000 000,00 zł na sektor społeczny i gospodarczy.
 
 
Miejsce i tryb składania wniosków:Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz dodatkowo wersję elektroniczną na płycie CD lub innym nośniku) bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka przy ul. Dąbrowskiego 8 pok. 509, 64-920 Piła, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30.
 
Szczegółowe informacjedotyczące naboru, w tym wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia i kryteriami wyboru operacji przez NGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku umożliwiających dokonanie oceny
i wyboru operacji przez NGR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka przy ul. Dąbrowskiego 8 pok. 509,
64-920 Piła, tel. 67 351 08 55 lub 67 215 39 63, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30 i na stronie internetowejwww.ngr.pila.pl,
a także:
 
- na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.poryby.umww.pl
 
- na stronie internetowej Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Biuro ds. wdrażania osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:www.zachodniopomorskielgr.wzp.pl


Załączniki:
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku
 3. Kryteria wyboru operacji
 4. Wzór załącznika do wniosku 4.1.2
 5. Wzór załącznika do wniosku 4.1.3
 6. Instrukcja wypełaniania załącznika do wniosku 4.1.2
 7. Instrukcja wypełniania załącznika do wniosku 4.1.3
 8. Wykaz dokumentów do wniosku
 9. Uproszczony plan biznesowy operacji
 10. Studium wykonalności dla operacji
 11. Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych
Beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie prosimy o wypełnienie poniższego dokumentu. Przygotoweanie osobiste wykazu załączników przyspieszy procedurę przyjmowania wniosku w Biurze NGR

Wykaz załączników

W zamieszczonym poniżej załączniku znajdziecie Państwo propozycję szczegółowego opisu operacji, zgodną ze wzorem przygotowanym przez Urzad Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Szczegółowy opis operacji

A tu tabele, które mogą ułatwić beneficjentom napisanie biznesplanu i studium wykonalności

Tabela 1
Tabela 2