Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
04.04.2017

VII Nabór wniosków

Nadnotecka Grupa Rybacka informuje o możliwości składania za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiejwniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na: 

1. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach środka 4.1.1: „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”

 • termin składania wniosków: od 7 września do 5 listopada 2012 roku,
 • limit dostępnych środków: 1 067 593,33 zł, w tym 489 108,87 zł na sektor publiczny, 578 484,46 zł na sektor społeczny i gospodarczy,

2.  Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach środka 4.1.2: „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”

 • termin składania wniosków: od 7 września do 5 listopada 2012 roku,
 • limit dostępnych środków:1 617 160,20 zł na sektor społeczny i gospodarczy,

3.  Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach środka 4.1.3: „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”

 •  termin składania wniosków: od 7 września do 5 listopada 2012 roku,
 •  limit dostępnych środków:1 475 646,14 zł na sektor społeczny i gospodarczy,

4.  Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach środka 4.1.4: „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”

 • termin składania wniosków: od 7 września do 5 listopada 2012 roku,
 • limit dostępnych środków:46 397,32 zł na sektor społeczny i gospodarczy.

 
Miejsce i tryb składania wniosków:Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz dodatkowo wersję elektroniczną na płycie CD lub innym nośniku) bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka przy ul. Dąbrowskiego 8 pok. 509, 64-920 Piła, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30.
 
Szczegółowe informacjedotyczące naboru, w tym wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia i kryteriami wyboru operacji przez NGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez NGR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka przy ul. Dąbrowskiego 8 pok. 509, 64-920 Piła, tel. 67 351 08 55 lub 67 215 39 63, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30 i na stronie internetowejwww.ngr.pila.pl, a także:

  - na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.poryby.umww.pl

  - na stronie internetowej Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Biuro ds. wdrażania osi priorytetowej 4 Programu   Operacyjnego RYBY 2007 – 2013 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.zachodniopomorskielgr.wzp.plZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku
 3. Kryteria wyboru operacji
 4. Wzór załącznika do wniosku 4.1.1
 5. Wzór załącznika do wniosku 4.1.2
 6. Wzór załącznika do wniosku 4.1.3
 7. Wzór załącznika do wniosku 4.1.4
 8. Instrukcja wypełniania załącznika do wniosku 4.1.1
 9. Instrukcja wypełniania załącznika do wniosku 4.1.2
 10. Instrukcja wypełniania załącznika do wniosku 4.1.3
 11. Instrukcja wypełniania załącznika do wniosku 4.1.4
 12. Wykaz dokumentów do wniosku
 13. Uproszczony plan biznesowy operacji
 14. Studium wykonalności dla operacji
 15. Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych
 16. Oświadczenia

UWAGA!
Ponieważ zdarzyły się już przypadki fałszywie wypełnionych oświadczeń (załącznik nr 16 powyższego zestawienia), Urzą Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że wnioskodawca/beneficjent moiże podlegać kontroli doraźnej, tj. bez zawiadomienia na 7 dni przed kontrolą.

Beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie prosimy o wypełnienie poniższego wykazu załączników. Samodzielne przygotowanie tego dokumentu przyspieszy procedurę przyjmowania wniosku w Biurze NGR

Wykaz załączników


W zamieszczonym poniżej załączniku znajdziecie Państwo propozycję szczegółowego opisu operacji, zgodną ze wzorem przygotowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Szczegółowy opis operacji

A tu tabele, które mogą ułatwić beneficjentom napisanie biznesplany i studium wykonalności

Tabela 1
Tabela 2

Krótki opis działań, których dotyczy ogłoszony konkurs


- 4.1.1. - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
- rodzaj operacji - inwestycyjne, edukacyjne i promocyjne, o charakterze niekomercyjnym, na rzecz dobra wspólnego. Efekty realizowanych operacji powinny być dostępne dla ogółu społeczeństwa.
- kto może być beneficjentem - podmioty sektora publicznego (samorządy lokalne oraz podmioty z nich wydzielone, np. sołectwa, koła gospodyń wiejskich, Lasy Państwowe, szkoły, instytucje kultury, sportu i rekreacji); podmioty sektora społecznego (stowarzyszenia, fundacje, koła zainteresowań) i podmioty sektora gospodarczego (realizujące operacje niekomercyjne)
- możliwe dofinansowanie - do 85% kosztów kwalifikowanych, limit wsparcia na jedną operację wynosi 1.500.000 zł, limit wsparcia na jednego beneficjenta to 3.000.000 zł w całym okresie 2007-2013 (15).
Pomoc przyznaje się do wysokości limitów:
a) dla podmiotów należących do sektora społecznego i gospodarczego ustala się limit środków na projekty miękkie w wysokości do 200 000 zł na każdy konkurs, przy czym limit na poszczególne grupy wynosi do 50 000 zł. W przypadku wyboru do realizacji projektu poniżej limitu do decyzji Komitetu pozostaje wybór do realizacji kolejnego projektu miękkiego z danej grupy lub przeniesienia środków na projekty twarde.
- ustalenie wewnętrznego podziału projektów miękkich w zależności od ich zakresu na:

 • W ramach „Zintegrowanej Promocji”

> projekty promocyjne interaktywne o charakterze informacyjno-promocyjnym
(strony internetowe, przewodniki on-line, projekty medialne o charakterze cyklicznym, itp.),

> projekty promocyjne o charakterze jednorazowym, statycznym (albumy, przewodniki, mapy, jednorazowe projekty medialne, itp.),

> oprojekty promocyjne mające charakter imprez masowych (festiwale, pikniki, biesiady, itp.),

 • W ramach „Małej Ojczyzny”

> projekty edukacyjne (wydawnictwa, kursy, szkolenia, quizy, konkursy, itp.)

Beneficjenci składający wnioski w powyższych zakresach zdecydują o klasyfikacji wniosku w ramach poszczególnych grup – jeśli tego nie zrobią, pozostanie to do decyzji Komitetu. W ramach każdej z grup Komitet ocenia wnioski pod kątem zgodności z Lokalną Strategią oraz pod kątem spełniania poszczególnych kryteriów punktowych, z tym że do realizacji wybierana jest tylko jedna, najwyżej oceniona operacja spośród każdej z grup w każdym z konkursów.

- ustalenie dodatkowego kryterium spełniania warunków zgodności z programem „Zintegrowanej Promocji”, polegającego na określeniu jego unikatowości w porównaniu do innych projektów realizowanych w ramach LSROR wybranych do realizacji w poprzednich konkursach. Zgodnie z sugestiami i uzasadnieniem biura Stowarzyszenia, każdy projekt promocyjny musi zostać uznany przez Komitet za odróżniający się od innych projektów tego typu, co ma na celu wykluczenie projektów wtórnych wobec wcześniej realizowanych.
W przypadku realizacji projektów twardych przez podmioty społeczne i gospodarcze przyznaje się pomoc do wysokości limitu, który wynosi 500 000 zł na jedną operację.

b) dla podmiotów należących do sektora publicznego realizujących projekty twarde przyznaje się pomoc do wysokości limitu, który wynosi 1 200 000 zł na jedn

4.1.2 Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacjia zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem:
4.1.2.a budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki,
4.1.2.b zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza,
4.1.2.c wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia,
4.1.3.d remont lub adaptacja statku rybackiego, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza, lub zakup lub budowa nowej jednostki pływającej, na której ma być prowadzona działalność gospodarcza,
4.1.2.e udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach kształcenia, mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych.,
4.1.2 fzakupmaszyn, urządzeń lub środków transportu, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych.
Wsparcie w ramach podśrodka 4.1.2 udzielana będzie w wysokości do 60% kosztów kwalifikowalnych, beneficjentami podśrodka mogą być wyłącznie podmioty i osoby związane z rybactwem, zgodnie z warunkami określonymi w § 4.2. rozporządzenia o warunkach. Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 900 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 450 000 zł.

4.1.3 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój działalności turystycznej oraz usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszar działania NGR:
4.1.3.a tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa, prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38) lub rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753)
4.1.3.b podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie:
- konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych,
- naprawy i konserwacji statków i łodzi,
- handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- działalności usługowej związanej z wyżywieniem,
- działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej,
- działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego,
- działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych,
- opieki zdrowotnej,
- działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej,
- naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
- wykonywania robót budowlanych wykończeniowych,
- działalności związanej z zakwaterowaniem lub usługami gastronomicznymi.

Wsparcie w ramach podśrodka 4.1.3 udzielana będzie w wysokości do 60% kosztów kwalifikowalnych, beneficjentami podśrodka mogą być podmioty gospodarcze, lub podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą, kwalifikujące się jako mikro lub małe przedsiębiorstwa w kwalifikatorze MSP. Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 600 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 300 000 zł. W przypadku zakresu 4.1.3.b punktowane będą wyłącznie operacje które : dotyczyć będą działalności turystycznej lub dotyczyć będą przedsięwzięć zalecanych w ramach inkubatora przedsiębiorczości, lub dotyczyć będą utworzeniu nowej działalności gospodarczej, lub dotyczyć będą przedsięwzięć prowadzących do utworzenia nowych miejsc pracy, lub dotyczyć będą przedsięwzięć prowadzących do utworzenia miejsc pracy dla kobiet oraz osób niepełnosprawnych.

4.1.4Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarze działania NGR w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej:
4.1.4.a inwestycje melioracyjne z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych na terenach, na których jest prowadzona działalność polegająca na chowie i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, związane z:
- rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem zbiorników wodnych,
- ochroną przeciwpowodziową,
- regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji,
- ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej.
4.1.4.b odbudowa, rozbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych,
4.1.4.c zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych,
4.1.4.d zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000,
4.1.4.e renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk,
4.1.4.f zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody,
4.1.4.g remont lub odbudowa budynków lub budowli lub remont lub wymiana instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach lub budowlach związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej,
4.1.4.h zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.

Wsparcie w ramach podśrodka 4.1.4 udzielane będzie w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych. Z wyjątkiem zakresu 4.1.4.g i 4.1.4.h, wsparcie obejmuje operacje prowadzone w obrębie wód otwartych o szerokim dostępie, lub kiedy ich efekt końcowy ma charakter działań na rzecz dobra wspólnego.W przypadku beneficjentównależących do sektora publicznego pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 1 000 000 zł na jedną operację oraz 500 000 zł na jedną operację dla podmiotów sektora społecznego i gospodarczego.


Protokół z posiedzenia Komitetu NGR z 21.11.2012
Protokół Komisji Skrutacyjnej 

Lista operacji środka 4.1.1 - projekty twarde
Lista operacji środka 4.1.1 - projekty miękkkie
Lista operacji środka 4.1.2
Lista operacji środka 4.1.3