Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
04.04.2017

II Nabór wniosków - 11-12/2011 r.

Informacje o II naborze wniosków - 11-12/2011 r. 

1. Wstępne wyniki oceny wniosków przez Komitet :


W dniu 19 stycznia odbyło się posiedzenie Komitetu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, którego celem był wybór operacji w ramach działania 4.1.1 i 4.1.4. Poniżej przedstawiamy listę operacji wybranych do realizacji w ramach dostępnego limitu, oraz pozostałych - niemieszczących się w limicie oraz uznanych za niezgodne z Lokalną Strategią.

W ramach działania 4.1.1 - "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszaru działania NGR", dostępne były następujące limity środków :
- 1 200 402,28 zł  dla podmiotów publicznych,
-    400 133,91 zł dla podmiotów niepublicznych.

 W ramach tego działania złożonych zostało 14 wniosków (3 sektor publiczny, 11 niepubliczny), spośród których 5 zostało wybranych do realizacji, 2 uznane za niezgodne z Lokalną Strategią, 7 nie zmieściło się w limicie finansowym :

Lista operacji wybranych do realizacji - 4.1.1
Lista operacji niewybranych do realizacji - 4.1.1

W ramach działania 4.1.4 - "Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarze działania NGR w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej", dostępne były następujące limity środków :
 - 320 107,09 zł  dla podmiotów publicznych,
-  213 404,97 zł dla podmiotów niepublicznych. 

W ramach tego działania złożone zostały 2 wnioski wyłącznie przez sektor niepubliczny. Oba zostały wybrane do realizacji :

Lista operacji wybranych do realizacji - 4.1.4

 Wszystkim beneficjentom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komitetu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu - tj. do 30 stycznia 2012 roku.  


Przewodniczący Komitetu NGR
Ziemowit Pirtań2. Ogłoszenie o naborze i zakresy :

1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach środka 4.1.1: „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszaru działania NGR”
- termin składania wniosków: od 02 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
- limit dostępnych środków: 1.600.536,18 zł
 
2) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach środka 4.1.4: „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach NGR w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa                             w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”
- termin składania wniosków: od 02 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
- limit dostępnych środków: 533.512,06  zł
 
Miejsce i tryb składania wniosków:Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz dodatkowo wersję elektroniczną na płycie CD lub innym nośniku) bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka przy ul. Dąbrowskiego 8 pok. 509, 64-920 Piła, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór wniosku o dofinansowanie wraz             z instrukcją jego wypełnienia i kryteriami wyboru operacji przez NGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku umożliwiających dokonanie oceny              i wyboru operacji przez NGR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka przy ul. Dąbrowskiego 8 pok. 509, 64-920 Piła, tel. 67 351 08 55 lub 67 215 39 63, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00,
a także:
- na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.umww.pl,
 
- na stronie internetowej Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Biuro ds. wdrażania osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.zachodniopomorskielgr.wzp.pl.
 
1. Wzór wniosku o dofinansowanie
2. Instrukcja wypełniania wniosku
3. Studium wykonalności dla operacji
4. Uproszczony plan biznesowy operacji
5. Harmonogram działan informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych
6. Wzór załącznika do wniosku 4.1.1
7. Wzór załącznika do wniosku 4.1.4
8. Instrukcja wypełniania załącznika do wniosku 4.1.1
9. Instrukcja wypełniania załącznika do wniosku 4.1.4
10. Kryteria wyboru operacji
11. Wykaz dokumentów do wniosku o dofinansowanie

Poniżej zamieszczamy protokoły z posiedzenia Komitetu NGR oraz Komisji Skrutacyjnej:

Protokół z posiedzenia Komitetu NGR z 19.01.2012
Protokół Komisji Skrutacyjnej