Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
04.04.2017

III nabór wniosków - od 13 lutego 2012 roku

     W dniu 26 kwietnia 2012 r. obradował Komitet NGR, oceniając wnioski złożone w ramach III naboru. Mam przyjemność przedstawić Państwu wstępne wyniki konkursu, potwierdzone w dniu 27 kwietnia przez Komisję Skrutacyjną. Mogą one jednak ulec zmianie w wyniku ewentualnej procedury odwoławczej - o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.
 

Lista operacji działania 4.1.1 - Infrastruktura i projekty miękkie
Lista operacji działania 4.1.2 - Inwestycje - podmioty rybackie
Lista operacji działania 4.1.3 - Inwestycje - pozostali przedsiębiorcy


    Wyniki ogłaszamy z dniem 27 kwietnia 2012 roku, zainteresowanych proszę więc o nadsyłanie ewentualnych odwołań od decyzji Komitetu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia. 


     III Nabór wniosków wynikał w większości z konieczności postawienia do dyspozycji beneficjentów środków pozostałych z lat 2010-2011, wobec braku zgody MRiRW na ich przesunięcie, stąd dość nietypowe kwoty w poszczególnych działaniach.

       W ramach działania 4.1.1 w limicie dla podmiotów publicznych złożony został jeden wniosek opiewający na niemal całą kwotę limitu, w limicie dla podmiotów społecznych i gospodarczych cztery wnioski - z czego jeden został uznany za niezgodny z LSROR - które nie wykorzystały całego limitu. 
     W ramach działania 4.1.2 złożonych zostało 6 wniosków, z których dwa zostały uznane przez Komitet za niezgodne z LSROR, dwa zmieściły się w limicie środków, dwa znalazły się poza nim. Przypominam, że trwa już VI nabór wniosków - również dla działania 4.1.2 - wnioski które nie zmieściły się w limicie można więc złożyć od razu w ramach kolejnego naboru. 
      W ramach działania 4.1.3 złożonych zostało 10 wniosków, z których jeden uznany został za niezgodny z LSROR, 7 znalazło się w limicie środków. Na działanie 4.1.3 również trwa już kolejny nabór wniosków - zachęcam do ponownego ich złożenia. 

      Ilość wniosków w działaniu 4.1.2 i 4.1.3 znacznie przekroczyła limit na konkurs, co pozwoliło wybrać najlepsze wnioski, których jakość również poprawia się z każdym konkursem. Dzięki ulepszeniu aplikacji do oceny wniosków poprawie uległ też proces oceny - członkowie Komitetu nie tracili czasu na ręczne wypełnianie kart, poświęcając cały czas na ocenę i dyskusję o wnioskach. Ponownie dziękuję wszystkim członkom Komitetu za rzetelną pracę, oraz przygotowanie i merytoryczne podejście do tematu. 

     Na koniec chciałbym skomentować nowe zjawisko, z jakim mieliśmy do czynienia po raz pierwszy podczas tego konkursu. W ramach działania 4.1.2 złożone zostały wnioski, których beneficjentami są podmioty formalnie spełniające kryterium podmiotu rybackiego, jednak rozpoczęły prowadzenie tej działalności tuż przed złożeniem wniosku. Wnioski te wzbudziły kontrowersje członków Komitetu, po długiej, merytorycznej dyskusji zostały uznane za niezgodne z LSROR. Stało się tak z dwóch powodów:
  - pierwszym jest powód natury emocjonalnej - Lokalna Grupa Rybacka powstała dzięki zaangażowaniu i istnieniu na naszym terenie podmiotów rybackich, w ilości umożliwiającej zakwalifikowanie tych terenów jako zależnych od rybactwa. To niejako dzięki nim grupa powstała i to wobec nich "gestem" ze strony twórców przepisów było zawężenie części pomocy tylko dla ich grupy. Z tego też powodu działanie 4.1.2 dedykowane jest podmiotom rybackim, które spełniają formalne warunki uznania ich jako uprawnionego do rybactwa (w odróżnieniu od momentu liczenia "rybackości", nie ma znaczenia w tym momencie wielkość prowadzonej działalności). Zrozumiałym jest, że w takiej sytuacji podmiot, który nie prowadził działalności rybackiej, a zakłada ją tuż przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (zazwyczaj w skali mikro), może być uznany za rybaka "papierowego", którego jedynym celem jest skorzystanie z możliwości dofinansowania w dodatkowym działaniu, a nie faktyczne prowadzenie działalności rybackiej. Przypominam, że zgodnie z polskim i wspólnotowym rozporządzeniem, w składzie Komitetu musi być przynajmniej 50% przedstawicieli sektora rybackiego, będą oni w naturalny sposób bronić "swojego" działania, tego typu wnioski narażone będą więc zawsze na duże ryzyko odrzucenia. 
- drugim powodem - natury formalnej - jest automatyczna niezgodność wszelkich operacji składanych w działaniu 4.1.2 przez tego typu podmioty z celami jakie musi realizować środek 4.1.2 - wyznaczonymi zarówno przez rozporządzenia krajowe i UE, jak i samą Strategię. Działanie 4.1.2 musi prowadzić do restrukturyzacji lub reorientacji lub dywersyfikacji działalności rybackiej, co ma bezpośrednie przełożenie na konieczność faktycznego prowadzenia tej działalności przez dłuższy czas. Efekty te można uzyskać na podstawie analizy działalności rybackiej, która w formie dotychczasowej nie przynosiła zadowalających efektów ekonomicznych lub z powodów obiektywnych ulega marginalizacji. Tylko wtedy jesteśmy w stanie wykazać spełnienie celów:

  - restrukturyzacji - czyli wykazania konieczności poprawy niektórych elementów prowadzonej działalności rybackiej w taki sposób, aby poprawie uległy wyniki ekonomiczne jej prowadzenia (działalność rybacka pozostaje jednak w takim przypadku działalnością przeważającą),

 - reorientacji - czyli decyzji o zmianie formy prowadzonej działalności przy całkowitym porzuceniu, bądź znacznym ograniczeniu działalności rybackiej, która nie była dotąd perspektywiczna,

 - dywersyfikacji poprzez zatrudnienie poza sektorem rybackim - utworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim (dla siebie lub obecnych pracowników), co również wiąże się z reorientacją działalności.

      Aby osiągnąć powyższe cele, podmiot musi prowadzić działalność rybacką w okresie, który pozwoliłby na rzetelną analizę opłacalności takiej działalności. Z analizy tej mogłaby wynikać potrzeba restrukturyzacji lub reorientacji. Takie podejście wynika też z zapisów Programu Operacyjnego, który pozwala również wspierać perspektywiczne podmioty zajmujące się rybactwem śródlądowym i akwakulturą poprzez wsparcie inwestycji w rozwój tych dziedzin oraz powstawanie nowych obiektów - ale w ramach osi 2. Oś 4 natomiast ma na celu pomoc w wielowątkowym rozwoju terenów zależnych od rybactwa, których zależność wynika z funkcjonowania na tych terenach podmiotów rybackich napotykających na różnego rodzaju problemy. Nie można uznać potrzeby wsparcia podmiotu rybackiego, który wykazuje kłopoty w prowadzeniu działalności rozpoczętej przez kilkoma tygodniami lub miesiącami - LSROR ma likwidować problemy rybactwa zdiagnozowane podczas jej tworzenia, a nie kreowane obecnie - przy dużym prawdopodobieństwie celowego działania związanego z chęcią spełnienia wymogów formalnych w celu ubiegania się o wsparcie. W imieniu członków Komitetu informuję, że tego typu wnioski obarczone będą dużym ryzykiem uznania ich za niezgodne z LSROR.

    W ciągu najbliższych kilkunastu dni opublikujemy ostateczne wyniki III naboru, zachęcam wszystkich zainteresowanych do składania wniosków w kolejnym, IV naborze wniosków NGR.
 

W imieniu Komitetu NGR
Ziemowit Pirtań


Ogłoszenie o III naborze :

Nadnotecka Grupa Rybacka informuje o możliwości składania za naszym pośrednictwem wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na:
 
1)      operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach środka 4.1.1: „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”
-        termin składania wniosków: od 13 lutego do 12 kwietnia 2012 roku,
-        limit dostępnych środków:1 280 428,81 zł, w tym: 960 321,72 sektor publiczny i 320 107,09 sektor społeczno – gospodarczy,
 
2)      operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach środka 4.1.2: „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”
-        termin składania wniosków: od 13 lutego do 12 kwietnia 2012 roku,
-        limit dostępnych środków:315 577,27 zł,
 
3)      operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach środka 4.1.3: „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”
-         termin składania wniosków: od 13 lutego do 12 kwietnia 2012 roku,
-         limit dostępnych środków:1 151 203,10 zł,
 
4)      operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach środka 4.1.4: „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”
-        termin składania wniosków: od 13 lutego do 12 kwietnia 2012 roku,
-        limit dostępnych środków:186 729,94 zł, w tym: 112 037,91 sektor publiczny i 74 692,03 sektor społeczno – gospodarczy.
 
Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz dodatkowo wersję elektroniczną na płycie CD lub innym nośniku) bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka przy     ul. Dąbrowskiego 8 pok. 509, 64-920 Piła, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia i kryteriami wyboru operacji przez NGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez NGR, dostępne są w załącznikach poniżej oraz w biurze Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka przy ul. Dąbrowskiego 8 pok. 509, 64-920 Piła, tel. 67 351 08 55 lub 67 215 39 63, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30,
a także:
 
- na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.umww.pl,
 
- na stronie internetowej Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Biuro ds. wdrażania osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:www.zachodniopomorskielgr.wzp.pl.
 
 
Załączniki:
1. Wzór wniosku o dofinansowanie.
2. Instrukcja wypełnienia wniosku.
3. Kryteria wyboru operacji przez NGR określone w LSROR.
4. Wzór załącznika do wniosku 4.1.1
5. Wzór załącznika do wniosku 4.1.2
6. Wzór załącznika do wniosku 4.1.3
7. Wzór załącznika do wniosku 4.1.4
8. Instrukcja wypełnienia załącznika do wniosku 4.1.1
9. Instrukcja wypełnienia załącznika do wniosku 4.1.2
10. Instrukcja wypełnienia załącznika do wniosku 4.1.3
11. Instrukcja wypełnienia załącznika do wniosku 4.1.4
12. Wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie, umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez NGR.
13. Uproszczony plan biznesowy operacji.
14. Studium wykonalności projektu dla danej operacji.
15. Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.


W zamieszczonym poniżej załączniku znajdziecie Państwo propozycję szczegółowego opisu operacji, zgodną ze wzorem przygotowanym przez Urzad Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Szczegółowy opis operacji

A tu tabele, które mogą ułatwić beneficjentom napisanie biznesplanu i studium wykonalności

Tabela 1
Tabela 2   

Protokół z posiedzenia Komitetu NGR z 27.04.2012
Protokół Komisji Skrutacyjnej