Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
04.04.2017

I Konkurs 06-08/2011 - zakresy 4.1.2 i 4.1.3

1. I Konkurs na wybór operacji NGR w pigułce :

- 30 czerwca 2011 roku rozpoczęcie I naboru wniosków;

- 29 sierpnia 2011 roku zakończenie I naboru wniosków :
Lista wniosków złożonych w ramach działania 4.1.2
Lista wniosków złożonych w ramach działania 4.1.3
Lista wniosków złożonych w ramach działania 4.1.3, druga wersja

- 14 września 2011 posiedzenie Komitetu NGR - ocena i wybór wniosków;

- 16 września 2011 ogłoszenie wyników I konkursu na wybór operacji : 
Lista operacji zakres 4.1.2 (przedsiębiorcy rybaccy)
Lista operacji zakres 4.1.3 (wszyscy przedsiębiorcy)


2. Ogłoszenie konkursu;

     Pierwszy nabór wniosków rozpoczęliśmy 30 czerwca 2011 roku - zgodnie z harmonogramem przyjętym w Strategii dla działań 4.1.2 i 4.1.3. Dzień rozpoczęcia naboru był ostatnim dniem w jakim zobowiązani byliśmy do ogłoszenia rozpoczęcia I konkursu, jednocześnie ustalony został maksymalny 60 - dniowy czas na składanie wniosków. Chcieliśmy w ten sposób dać beneficjentom jak najwięcej czasu na przygotowanie i złożenie wniosków, zwłaszcza że nadal wiele szczegółowych kwestii pozostaje nierozstrzygniętych, trwają również prace nad nowelizacją rozporządzenia wykonawczego, mającego decydujący wpływ na przebieg procesu aplikacyjnego i możliwość uzyskania wsparcia.

3. Zakończenie naboru;

      W dniu 29.08.2011r. o godzinie 16.00 zakończył się I nabór wniosków w ramach działania 4.1.2 i 4.1.3. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 21 wniosków :
- 4.1.2 - 5 wniosków, limit środków 1 067 024,12 zł; wnioskowane dofinansowanie 804 797,73 zł
 - 4.1.3 - 16 wniosków, limit środków 1 067 024,12 zł; wnioskowane dofinansowanie 1 949 6521,90 zł 

Lista wniosków złożonych w ramach działania 4.1.2
Lista wniosków złożonych w ramach działania 4.1.3

   Ponieważ jeden z wnioskodawców wycofał swój projekt  złożony w ramach działania 4.1.3, ostatecznie wnioskowane dofinansowanie osiągnęło pułap 1 756 789,17 zł 

Lista wniosków złożonych w ramach działania 4.1.3, druga wersja
   
4. Ocena wniosków i wybór operacji.

     Wybór operacji i ich ocena dokonywana jest przez Komitet NGR zgodnie z kryteriami przyjętymi w Lokalnej Strategii. Komitet obradował w dniu 14 września, w dniu 15 i 16 września komisja skrutacyjna dokonała weryfikacji poprawności dokonania ocen pod kątem technicznym i rachunkowym, zatwierdziła również wyniki ocen. 
    W ramach zakresu 4.1.2 o wsparcie mogli ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy rybaccy, operacje mogły dotyczyć rozszerzania działalności gospodarczej (reorientacji lub dywersyfikacji działalności) lub rozwoju działalności już prowadzonej (restrukturyzacji działalności). W ramach tego środka złożonych zostało 5 wniosków, których łączny poziom dofinansowania nie przekroczył limitu. Komitet uznał wszystkie wnioski za zgodne z Lokalną Strategią, wszystkie zostaną więc przekazane do weryfikacji odpowiednim Urzędom Marszałkowskim. 
     W ramach zakresu 4.1.3 o wsparcie mogli się ubiegać wszyscy przedsiębiorcy lub osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą. W ramach tego zakresu złożonych zostało 16 wniosków, przy czym jeden został wycofany przez beneficjenta przed posiedzeniem Komitetu NGR. Spośród 15 ocenianych wniosków cztery zostały uznane za niezgodne z Lokalną Strategią i kryteriami wyboru, pozostałe zostały ocenione zgodnie z kryteriami oceny. Na podstawie ocen sporządzona została lista rankingowa operacji, zgodnie z którą 9 pierwszych operacji zmieściło się w limicie, dwie pozostałe poza nim. Zgodnie z wstępną decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w przypadku obniżenia poziomu dofinansowania wniosków mieszczących się w limicie na skutek ich weryfikacji lub wycofania się beneficjenta, do realizacji przyjęty zostanie kolejny wniosek z listy. Będzie to możliwe jeśli uwolnione środki pozwolą na zmieszczenie się w limicie kolejnych wniosków z listy rankingowej. Niemniej nie istnieją w chwili obecnej regulacje prawne w tym zakresie - rozporządzenie wykonawcze nie reguluje tych kwestii, pozostaje więc czekać na decyzję instytucji decyzyjnych w tej sprawie, o czym niezwłocznie poinformujemy beneficjentów.
Lista operacji zakres 4.1.2 (przedsiębiorcy rybaccy)

Lista operacji zakres 4.1.3 (wszyscy przedsiębiorcy)

5. Odwołania od decyzji Komitetu.
     Każdemu beneficjentowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komitetu NGR. Odwołanie można złożyć w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników - czyli 16 września 2011 roku. Czas składania odwołań upływa więc w piątek 23 września 2011 roku. Każdy z beneficjentów może zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przebiegu oceny jego wniosku w biurze NGR. Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Dokładny przebieg procedury odwoławczej opisany jest w regulaminie Komitetu, który stanowi integralną część Strategii. Ewentualne odwołanie musi zawierać odpowiednio uzasadnione, konkretne zarzuty co do poprawności przebiegu procedur oceny. Odwołania beza uzasadnień i wskazania zarzutu Zarząd może odrzucić bez procedowania przez Komitet. 

6. Jakość wniosków.

       Z przykrością stwierdzam, że o jakości większości wniosków można powiedzieć "niezadowalająca". Większość zawierała uchybienia wykraczające poza problemy wynikające z braku czasu lub braku informacji. Najdelikatniej to ujmując przygotowane były bardzo niestarannie. Dla mnie osobiście taka sytuacja jest ogromnym zaskoczeniem, od kilku lat zajmuję się funduszami strukturalnymi - zwłaszcza Europejskim Funduszem Rybackim, na różnych płaszczyznach i w różnych rolach. Jak dotąd byłem raczej po "stronie" beneficjenta - po raz pierwszy mam okazję doświadczyć tego procesu niejako z drugiej strony. Nie potrafię zrozumieć sytuacji, w której beneficjent składa wniosek niekompletny, nie wypełniony we wszystkich niezbędnych miejscach, bez wymaganych załączników. Zgadzam się z opinią, że dokumentacja aplikacyjna jest skomplikowana i obszerna, ale tak zostało to ustalone w przepisach wykonawczych i jedyne co możemy zrobić to ponarzekać na ten stan rzeczy. Wymogi muszą być jednak spełnione, inaczej nie będzie możliwości uzyskania wsparcia. Zgodnie z przyjętym systemem aplikowania w osi 4 PO Ryby, NGR dokonuje oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią oraz przyjętymi kryteriami, a także ocenia ją jakościowo zgodnie z kryteriami oceny. Beneficjent składając wniosek nosi się z zamiarem uzyskania wsparcia zgodnie z przyjętymi regułami - w oczywisty sposób próbuje w ten sposób działać we własnym interesie. Powinien więc działać racjonalnie - czyli maksymalnie zwiększać swoje szanse, a te w ogromnym stopniu zależą od jakości wniosku i dokumentacji. Składając wniosek, biznes plan lub studium każdy z nas powinien dołożyć jak największych starań, aby w maksymalnie szerokim zakresie opisać planowaną operację, przekazując jak najwięcej informacji na jej temat. Im więcej informacji tym łatwiej jest członkom Komitetu dokonać oceny. Ewentualne braki formalne będą co prawda uzupełniane na etapie weryfikacji wniosku w Urzędach Marszałkowskich - LGR nie ma możliwości wzywania do uzupełnienia wniosków. Tym bardziej jednak należy dołożyć wszelkich starań, aby składana dokumentacja była jak najszersza i możliwie kompletna. 
     Najczęstsze uchybienia:
 - niewypełnione wszystkie niezbędne pola wniosku lub wypełnione zbyt szczątkowo (zwłaszcza opis operacji i zestawienie rzeczowo-finansowe),
 - brak biznes planu lub studium wykonalności lub wypełnienie wybiórcze niektórych pól,
- brak załącznika nr 14 (szczegółowy opis operacji) - co jest o tyle niezrozumiałe, że jest to kluczowy dokument w którym beneficjent może szczegółowo opisać swoje zamierzenia i przekazać zgodność operacji ze Strategią i przyjętymi kryteriami.
- brak kluczowych załączników - zwłaszcza pozwoleń na budowę, decyzji o warunkach zabudowy lub zgodności z planem zagospodarowania terenu, ale też żadnej informacji na temat ewentualnych starań w tym zakresie. Załączniki te są kluczowe aby uprawdopodobnić realizację planów - zwłaszcza kiedy wniosek dotyczy prac budowlanych. 
     Ostatnią kwestią jaka niewątpliwie miała wpływ na jakość wniosków jest stosunkowo małe zainteresowanie wsparciem biura NGR. Większość wniosków została złożona w ostatnim dniu naboru - co jest zrozumiałe w systemie konkursowym, jednak zakładając że nasz wniosek jest kompletny i poprawnie wypełniony. W takiej sytuacji biuro nie ma już możliwości manewru - po zakończeniu naboru nie ma możliwości dokonywania zmian we wnioskach. Kilku beneficjentów skorzystało z porad biura przynosząc nawet szczątkową dokumentację do konsultacji, wnioski jakie powstały w wyniku tych konsultacji należały do najlepszych. Korzystajcie Państwo z kontaktu z biurem - z założenia tym różnimy się od Agencji rządowych, że nie tylko możemy ale wręcz powinniśmy pomagać beneficjentom. Dotyczy to również firm profesjonalnie zajmujących się przygotowywaniem wniosków - sami zalecamy korzystanie z takich firm, prosimy więc o większe zainteresowanie specyfiką naszego działania z ich strony. 

7. Uzasadnienie uznania operacji za niezgodne z LSROR.

    W przypadku czterech wniosków Komitet podjął decyzję o uznaniu ich za niezgodne z Lokalną Strategią. We wszystkich czterech przypadkach mieliśmy do czynienia z dość podobnymi przypadkami - brakiem kluczowych załączników lub informacji, które pozwoliłyby uznać że operacje są możliwe do realizacji. Najczęściej brakowało pozwoleń na budowę lub decyzji o warunkach zabudowy - brakowało też informacji w dokumentacji z których można byłoby powziąć takie informacje. Komitet ocenia wnioski również w kontekście całego konkursu - oznacza to, że podjęcie niektórych decyzji uzależnione jest od jakości wniosków konkurencyjnych. Trudno jest podejmować decyzje o zakwalifikowaniu wniosku ze szczątkowymi informacjami na temat stanu przygotowań formalnych budowy lub ich braku, w sytuacji kiedy inne wnioski o podobnym zakresie zawierają kompletną dokumentację i pozwolenia. W tej sytuacji w przypadku czterech wniosków Komitet podjął decyzję opierającą się na pkt. 3.5 Karty oceny zgodności operacji z LSROR - "3.5 Czy wniosek o dofinansowanie złożony został zgodnie z obowiązującym wzorem, wraz z niezbędnymi załącznikami", który z założenia miał umożliwić ocenę jakości wniosków. Świadomie użyte zostało w tym miejscu sformułowanie "niezbędnymi", a nie "wymaganymi", żeby umożliwić ocenę pozytywną wniosków w których brak jest części załączników, jednak słowo "niezbędnymi" ma tu kluczowe znaczenie - to czy warunek ten został spełniony jest odrębną i autonomiczną decyzją każdego z członków Komitetu. 
      Wszystkie wnioski, które zostały uznane z niezgodne z LSROR mają duży potencjał realizacyjny i po uzupełnieniu dokumentacji mają szansę na wysoką punktację - wpisują się w wiele celów LSROR. Na tym etapie Komitet uznał jednak, że jakość dokumentacji daje niewielkie szanse na pozytywną weryfikację tych wniosków przez Urzędy Marszałkowskie - zwłaszcza w porównaniu z pozostałymi wnioskami. Przypominam, że tak szczątkowe wnioski w których braki formalne właściwie uniemożliwiają ich procedowanie, mogą spotkać się z niemal natychmiastowym wezwaniem do uzupełnienia braków, na które beneficjent ma 2 tygodnie. W tym terminie nierealnym jest zdobycie warunków zabudowy czy decyzji o pozwoleniu na budowę. Wszystkich czterech beneficjentów zachęcam do uzupełnienia dokumentacji i złożenia wniosków w kolejnym konkursie, który planujemy już na początku 2012 roku. 
      Każdy z czterech beneficjentów otrzyma indywidualne uzasadnienie decyzji Komitetu dotyczące konkretnego wniosku. 
8. Jakość pracy Komitetu NGR.
     Na koniec pozwolę sobie na osobiste refleksje dotyczące pracy Komitetu NGR. Od początku istnienia NGR podkreślałem dość nowatorski charakter działania Lokalnej Grupy Rybackiej, który przypomina nieco działalność Lokalnych Grup Działania, różni się jednak od idei LEADER w wielu szczegółach. Komitet oceniający i wybierający operacje w LGR przypomina nieco Radę w LGD - konstruując zasady działania Komitetu podczas tworzenia Strategii, mogliśmy skorzystać z pewnych doświadczeń LGD - zwłaszcza eliminując popełniane tam błędy. Pierwsze posiedzenie Komitetu było dla nas ważnym doświadczeniem, dla mnie osobiście wielką próbą. Wydaje mi się, że mogę zaryzykować tezę, że przyjęte założenia sprawdziły się w ogromnej większości. Nie zabrakło pewnych usterek - skrzętnie jednak odnotowaliśmy takie przypadki, przełożą się one na odpowiednie zmiany w regulaminie jakie przedstawimy na Walnym Zebraniu Członków. Założenia i regulacje to jedno, czynnik ludzki to drugie. Skład Komitetu wynikał w dużej mierze z wymogów rozporządzenia, jednak spełniając te założenia członkowie Stowarzyszenia starali się wybrać osoby jak najlepsze do tej roli. Potwierdziło się to podczas obrad - procedowanie wniosków przebiegało bardzo sprawnie, dyskusje podczas omawiania wniosków były niezmiernie merytoryczne, a ocena dokonywana ściśle według kryteriów - wbrew moim obawom - bez jakichkolwiek prób forsowania argumentów nie merytorycznych. Oznacza to, że udało się nam stworzyć transparentne ciało, sprawnie i rzetelnie oceniające wnioski - co daje nam ogromną szansę na skuteczne wdrożenie Strategii, a beneficjentom pewność efektywnej i rzetelnej oceny wniosków. 
Bardzo dziękuję wszystkim członkom Komitetu za ich pracę i postawę, a także pracownikom biura za profesjonalne i rzetelne przygotowanie dokumentacji i wsparcia technicznego podczas prac Komitetu. 


Przewodniczący Komitetu NGR
Ziemowit Pirtań

Protokół z posiedzenia Komitetu NGR z 14.09.2011
Protokół Komisji Skrutacyjnej