Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
23.03.2017

Dotacje

Poniższe limity obowiązują od naboru VI (21.05-19.07.2012). Ich wysokość wynika z nowego rozporządzenia MRiRW z 23.11.2011 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” oraz zmian do LSROR wprowadzonych Uchwałą nr 2/24.02.2012 Walnego Zebrania Członków NGR (Aneks nr 3 do LSROR), zaakceptowanych przez Sekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 29.03.2012.
4.1.1. - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa   
rodzaj operacji - wsparcie mogą otrzymać operacje niezarobkowe. Pomoc w tym przypadku obejmuje:
1) rewitalizację miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe,  rekreacyjne lub ich wyposażeniu
2) organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży
3) budowę, remont lub przebudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją
4) dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów turystycznychrekreacyjno-sportowych lub obiektów, w których jako podstawowa jest prowadzona działalność kulturalna w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2))
5) tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu zachowanie lub prezentowanie lokalnego rzemiosła, historii, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi
6)  promocję obszaru objętego LSROR,
7)   popularyzację rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR.
kto może być beneficjentem – przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje społeczne
możliwe dofinansowanie - do 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Limit wsparcia:
 a) dla podmiotów należących do sektora społecznego i gospodarczego ustala się limit środków na projekty miękkie w wysokości do 200 000 zł na każdy konkurs, przy czym limit na poszczególne grupy wynosi do 50 000 zł. W przypadku wyboru do realizacji projektu poniżej limitu do decyzji Komitetu pozostaje wybór do realizacji kolejnego projektu miękkiego z danej grupy lub przeniesienia środków na projekty twarde.
Wewnętrzny podział projektów miękkich w zależności od ich zakresu na:

W ramach „Zintegrowanej Promocji”

  • projekty promocyjne interaktywne o charakterze informacyjno-promocyjnym (strony internetowe, przewodniki on-line, projekty medialne o charakterze cyklicznym, itp.),
  • projekty promocyjne o charakterze jednorazowym, statycznym (albumy, przewodniki, mapy, jednorazowe projekty medialne, itp.),
  • oprojekty promocyjne mające charakter imprez masowych (festiwale, pikniki, biesiady, itp.),

W ramach „Małej Ojczyzny”

  • projekty edukacyjne (wydawnictwa, kursy, szkolenia, quizy, konkursy, itp.)

 
Beneficjenci składający wnioski w powyższych zakresach zdecydują o klasyfikacji wniosku w ramach poszczególnych grup – jeśli tego nie zrobią, pozostanie to do decyzji Komitetu. W ramach każdej z grup Komitet ocenia wnioski pod kątem zgodności z Lokalną Strategią oraz pod kątem spełniania poszczególnych kryteriów punktowych, z tym że do realizacji wybierana jest tylko jedna, najwyżej oceniona operacja spośród każdej z grup w każdym z konkursów.

Ustalono także dodatkowe kryterium spełniania warunków zgodności z programem „Zintegrowanej Promocji”, polegające na określeniu jego unikatowości w porównaniu do innych projektów realizowanych w ramach LSROR wybranych do realizacji w poprzednich konkursach. Zgodnie z sugestiami i uzasadnieniem biura Stowarzyszenia, każdy projekt promocyjny musi zostać uznany przez Komitet za odróżniający się od innych projektów tego typu, co ma na celu wykluczenie projektów wtórnych wobec wcześniej realizowanych.
W przypadku realizacji projektów twardych przez podmioty społeczne i gospodarcze przyznaje się pomoc do wysokości limitu, który wynosi 500 000 zł na jedną operację.

b) dla podmiotów należących do sektora publicznego realizujących projekty twarde przyznaje się pomoc do wysokości limitu, który wynosi 1 200 000 zł na jedną operację.

 -więcej szczegółów - LSROR oraz przepisy wykonawcze

- 4.1.2. - Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem :
- rodzaj operacji - komercyjne i szkoleniowe, służące rozwojowi poza i okołorybackiej działalności gospodarczej. Pomoc w tym przypadku obejmuje:
1) budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki 
2) zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza
3) wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia
4) remont lub adaptację statku rybackiego, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza, lub zakup lub budowę nowej jednostki pływającej, na której ma być prowadzona działalność gospodarcza
5) udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach kształcenia, mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych
6) zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych.
- kto może być beneficjentem - beneficjentem może być podmiot rybacki, zgodnie z definicją rozporządzenia z 15 października  (PATRZ Słowniczek pojęć) lub osoba, która straciła pracę w sektorze rybołówstwa,
- możliwe dofinansowanie - do 60% kosztów kwalifikowalnych (w większości przypadków netto), limit wsparcia na jedną operację wynosi 450 000 zł, limit wparcia na jednego beneficjenta w całym okresie 2007-2013 (15) - 900 000 zł.  
- więcej szczegółów - LSROR rozdział V oraz przepisy wykonawcze.

- 4.1.3 - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój działalności turystycznej oraz usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszar działania NGR,
- rodzaj operacji - komercyjne, służące rozwojowi działalności gospodarczej, zwłaszcza wpływającej na podnoszenie wartości dodanej produktów rybackich oraz usług turystycznych. Pomoc w tym przypadku obejmuje:
1) tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa, prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38) lub rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753)
2) podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie:
a) konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych
b) naprawy i konserwacji statków i łodzi
c) handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
d) działalności usługowej związanej z wyżywieniem
e) działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej
f) działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego
g) działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych
h) opieki zdrowotnej
i) działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej
j) naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
k) wykonywania robót budowlanych wykończeniowych
l) działalności związanej z zakwaterowaniem lub usługami gastronomicznymi.
- kto może być beneficjentem - beneficjentem może być podmiot prowadzący lub zamierzający rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zaliczany do mikro lub małych przedsiębiorstw.
- możliwe dofinansowanie - do 60% kosztów kwalifikowalnych (w większości przypadków netto), limit wsparcia na jedną operację wynosi 300 000 zł, limit wparcia na jednego beneficjenta w całym okresie 2007-2013 (15) - 600 000 złW przypadku zakresu 4.1.3. pkt.2) punktowane będą wyłącznie operacje które: dotyczyć będą działalności turystycznej lub dotyczyć będą przedsięwzięć zalecanych w ramach inkubatora przedsiębiorczości, lub dotyczyć będą utworzeniu nowej działalności gospodarczej, lub dotyczyć będą przedsięwzięć prowadzących do utworzenia nowych miejsc pracy, lub dotyczyć będą przedsięwzięć prowadzących do utworzenia miejsc pracy dla kobiet oraz osób niepełnosprawnych.
 - więcej szczegółów - LSROR rozdział V oraz przepisy wykonawcze.

- 4.1.4 - Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarze działania NGR w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.
rodzaj operacji - pomoc w tym przypadku obejmuje:
1) inwestycje melioracyjne związane z:
a) rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych lub
b) ochroną przeciwpowodziową, lub
c) regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji
d) ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej
- z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych na terenach, na których jest prowadzona działalność polegająca na chowie i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych
2)   budowę, odbudowę, rozbudowę lub zabezpieczenie szlaków wodnych
3)   zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych
4)  zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000
5)   renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk
6)   zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody
7)   remont lub odbudowę budynków lub budowli lub remont lub wymianę instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach lub budowlach związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej,lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej
8) zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.
kto może być beneficjentem - jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, osoby fizyczne
możliwe dofinansowanie - do 85 % kosztów kwalifikowalnych, limit wsparcia w okresie realizacji programu wynos 1 000 000 zł na jedną operację w przypadku beneficjentów należących do sektora publicznego oraz 500 000 zł na jedną operację dla podmiotów sektora społecznego i gospodarczego.
-więcej szczegółów - LSROR oraz przepisy wykonawcze

Limity dofinansowania dotyczące wcześniej ogłoszonych konkursów znajdziecie Państwo w zakładkach „IV nabór wniosków” oraz „V nabór wniosków”