Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
23.03.2017

Umowa o warunkach o sposobie realizacji LSR

Poniżej zamieszczamy umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00003-6933-UM1530003/15 z dnia 17 maja 2016 roku wraz z załącznikami:

Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR
Aneks nr 1 do umowy ramowej
Aneks nr 2 do umowy ramowej
Aneks nr 3 do umowy ramowej
Aneks nr 4 do umowy ramowej
Aneks nr 5 do umowy ramowej
Aneks nr 6 do umowy ramowej
Aneks nr 7 do umowy ramowej
Aneks nr 8 do umowy ramowej
Aneks nr 9 do umowy ramowej
Aneks nr 10 do umowy ramowej
Aneks nr 11 do umowy ramowej
Aneks nr 12 do umowy ramowej
Aneks nr 13 do umowy ramowej
Zał nr 1 - LSR
Plan komunikacji w LSR
Zał. nr 2 - Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia
Zał. nr 3 - Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
Zał. nr 4 – Regulamin Organizacyjny Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
Zał. nr 5 - Kryteria wyboru operacji:
                  Kryteria zgodności operacji z LSR
                  Kryteria punktowe - Cel A (podnoszenie wartości produktów rybactwa)
                  Kryteria punktowe - Cel B (rozówj działalności gospodarczej, różnicowanie działalności przez rybaków)
                  Kryteria punktowe - Cel C (wzmocnienie atutów środowiska wodnego)
                  Kryteria punktowe - Cel D (propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego)
                  Procedura ustalania lub zmiany kryteriów
Zał. nr 6 Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura
Zał. nr 7 Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura