Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
23.03.2017

Umowa o warunkach o sposobie realizacji LSR

Poniżej zamieszczamy umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00003-6933-UM1530003/15 z dnia 17 maja 2016 roku wraz z załącznikami:

Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR
Aneks nr 1 do umowy ramowej
Aneks nr 2 do umowy ramowej
Aneks nr 3 do umowy ramowej
Aneks nr 4 do umowy ramowej
Aneks nr 5 do umowy ramowej
Aneks nr 6 do umowy ramowej
Aneks nr 7 do umowy ramowej
Aneks nr 8 do umowy ramowej
Aneks nr 9 do umowy ramowej
Aneks nr 10 do umowy ramowej
Aneks nr 11 do umowy ramowej
Aneks nr 12 do umowy ramowej
Aneks nr 13 do umowy ramowej
Aneks nr 14 do umowy ramowej
Aneks nr 15 do umowy ramowej
Zał nr 1 - LSR
Zał. nr 2 - Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia
Zał. nr 3 - Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
Zał. nr 4 – Regulamin Organizacyjny Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
Zał. nr 5 - Kryteria wyboru operacji:
                  Kryteria zgodności operacji z LSR
                  Kryteria punktowe - Cel A (podnoszenie wartości produktów rybactwa)
                  Kryteria punktowe - Cel B (rozówj działalności gospodarczej, różnicowanie działalności przez rybaków)
                  Kryteria punktowe - Cel C (wzmocnienie atutów środowiska wodnego)
                  Kryteria punktowe - Cel D (propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego)
                  Procedura ustalania lub zmiany kryteriów
Zał. nr 6 Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura
Zał. nr 7 Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura