Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
04.04.2017

X Nabór wniosków

Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na:
 
1)operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach środka 4.1.1: „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”
  • termin składania wniosków: od 1 maja 2014 roku do 9 czerwca 2014 roku
  • limit dostępnych środków: 210 164,18 zł - sektor społeczny i gospodarczy,
 
2)operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach środka 4.1.2: „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”
  • termin składania wniosków: od 1 maja 2014 roku do 9 czerwca 2014 roku
  • limit dostępnych środków: 344 687,64 zł - sektor społeczny i gospodarczy,
 
3)operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach środka 4.1.3: „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”
  • termin składania wniosków: od 1 maja 2014 roku do 9 czerwca 2014 roku
  • limit dostępnych środków: 317 924,43 zł - sektor społeczny i gospodarczy.
 
Zgodnie z § 25 Rozporządzenia z dnia 15 października 2009 roku z późniejszymi zmianami                „w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"”, NGR wybierać będzie operacje do wysokości 120% limitu podanego powyżej w ogłoszeniu o naborze, a operacje niemieszczące się w tym limicie automatycznie zostaną uznane ze niewybrane i znajdą się na liście operacji niewybranych do dofinansowania.
 
Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz dodatkowo wersję elektroniczną na płycie CD lub innym nośniku zawierającą wniosek wraz z załącznikami) bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka przy ul. Dąbrowskiego 8 pok. 509, 64-920 Piła,                         od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia i kryteriami wyboru operacji przez NGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez NGR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka przy ul. Dąbrowskiego 8  pok. 509, 64-920 Piła, tel. 67 351 08 55, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 i na stronie internetowej www.ngr.pila.pl, a także:
 
- na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.poryby.umww.pl
 
- na stronie internetowej Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Biuro ds. wdrażania osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.zachodniopomorskielgr.wzp.pl
 
Załączniki:
 
1. Wzór wniosku o dofinansowanie
2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
3. Kryteria wyboru operacji
4a. Wzór załącznika nr 1
4b. Wzór załącznika nr 2
4c. Wzór załącznika nr 3
 5a. Instrukcja wypełniania załącznika nr 1
5b.  Instrukcja wypełniania załącznika nr 2
5c.  Instrukcja wypełniania załącznika nr 3
6. Wykaz dokumentów do wniosku o dofinansowanie
7. Uproszczony plan biznesowy operacji
8. Harmonogram działań informacyjnych
9. Rejestr wpływu wniosku o dofinansowanie
10. Oświadczenia 
11. Szczegółowy opis operacji


Krótki opis działań, których dotyczy ogłoszony konkurs


4.1.1. - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
rodzaj operacji - inwestycyjne, edukacyjne i promocyjne, o charakterze niekomercyjnym, na rzecz dobra wspólnego. Efekty realizowanych operacji powinny być dostępne dla ogółu społeczeństwa.
- kto może być beneficjentem - podmioty sektora publicznego (samorządy lokalne oraz podmioty z nich wydzielone, np. sołectwa, koła gospodyń wiejskich, Lasy Państwowe, szkoły, instytucje kultury, sportu i rekreacji); podmioty sektora społecznego (stowarzyszenia, fundacje, koła zainteresowań) i podmioty sektora gospodarczego (realizujące operacje niekomercyjne)
- możliwe dofinansowanie - do 85% kosztów kwalifikowanych, limit wsparcia na jedną operację wynosi 1.500.000 zł, limit wsparcia na jednego beneficjenta to 3.000.000 zł w całym okresie 2007-2013 (15).
Pomoc przyznaje się do wysokości limitów:
a) dla podmiotów należących do sektora społecznego i gospodarczego ustala się limit środków na projekty miękkie w wysokości do 200 000 zł na każdy konkurs, przy czym limit na poszczególne grupy wynosi do 50 000 zł. W przypadku wyboru do realizacji projektu poniżej limitu do decyzji Komitetu pozostaje wybór do realizacji kolejnego projektu miękkiego z danej grupy lub przeniesienia środków na projekty twarde.
- ustalenie wewnętrznego podziału projektów miękkich w zależności od ich zakresu na
> projekty promocyjne interaktywne o charakterze informacyjno-promocyjnym
(strony internetowe, przewodniki on-line, projekty medialne o charakterze cyklicznym, itp.),
> projekty promocyjne o charakterze jednorazowym, statycznym (albumy, przewodniki, mapy, jednorazowe projekty medialne, itp.),
> projekty promocyjne mające charakter imprez masowych (festiwale, pikniki, biesiady, itp.),
 
> projekty edukacyjne (wydawnictwa, kursy, szkolenia, quizy, konkursy, itp.)

Beneficjenci składający wnioski w powyższych zakresach zdecydują o klasyfikacji wniosku w ramach poszczególnych grup – jeśli tego nie zrobią, pozostanie to do decyzji Komitetu. W ramach każdej z grup Komitet ocenia wnioski pod kątem zgodności z Lokalną Strategią oraz pod kątem spełniania poszczególnych kryteriów punktowych, z tym że do realizacji wybierana jest tylko jedna, najwyżej oceniona operacja spośród każdej z grup w każdym z konkursów.

- ustalenie dodatkowego kryterium spełniania warunków zgodności z programem „Zintegrowanej Promocji”, polegającego na określeniu jego unikatowości w porównaniu do innych projektów realizowanych w ramach LSROR wybranych do realizacji w poprzednich konkursach. Zgodnie z sugestiami i uzasadnieniem biura Stowarzyszenia, każdy projekt promocyjny musi zostać uznany przez Komitet za odróżniający się od innych projektów tego typu, co ma na celu wykluczenie projektów wtórnych wobec wcześniej realizowanych.
W przypadku realizacji projektów twardych przez podmioty społeczne i gospodarcze przyznaje się pomoc do wysokości limitu, który wynosi 500 000 zł na jedną operację.

b) dla podmiotów należących do sektora publicznego realizujących projekty twarde przyznaje się pomoc do wysokości limitu, który wynosi 1 200 000 zł na jedną operację

4.1.2 Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem:
4.1.2.a budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki,
4.1.2.b zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza,
4.1.2.c wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia,
4.1.2.d remont lub adaptacja statku rybackiego, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza, lub zakup lub budowa nowej jednostki pływającej, na której ma być prowadzona działalność gospodarcza,
4.1.2.e udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach kształcenia, mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych.,
4.1.2 f zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych.
Wsparcie w ramach środka 4.1.2 udzielana będzie w wysokości do 60% kosztów kwalifikowalnych, beneficjentami środka mogą być wyłącznie podmioty i osoby związane z rybactwem, zgodnie z warunkami określonymi w § 4.2. rozporządzenia o warunkach. Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 900 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 450000 zł.
 
            Spis działalności zalecanych w ramach „Inkubatora przedsiębiorczości” zawarty jest w odrębnym dokumencie. Celem regulacji jest określenie preferowanych na danym terenie rodzajów działalności oraz regulacja ich ilości. Działanie to pozwoli ograniczyć ryzyko nadmiernej koncentracji działalności jednorodnej oraz kreować różnorodność gospodarczą na terenach NGR.
Katalog operacji preferowanych, które zawarte są w Programie „Inkubator Przedsiębiorczości” zawiera następujące rodzaje możliwych do realizacji operacji:
 
•       agroturystyka
•       działalność usługowa związana z wyżywieniem
•       działalność związana z miejscami zakwaterowania
•       pola biwakowe
•       wypożyczalnie sprzętu turystycznego
•       działalność związana z przetwórstwem runa leśnego
•       operacje o charakterze rybackim
 
4.1.3 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój działalności turystycznej oraz usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszar działania NGR:
4.1.3.a tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa, prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38) lub rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753)
4.1.3.b podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie:
- konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych,
- naprawy i konserwacji statków i łodzi,
- handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- działalności usługowej związanej z wyżywieniem,
- działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej,
- działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego,
- działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych,
- opieki zdrowotnej,
- działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej,
- naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
- wykonywania robót budowlanych wykończeniowych,
- działalności związanej z zakwaterowaniem lub usługami gastronomicznymi.

Wsparcie w ramach podśrodka 4.1.3 udzielana będzie w wysokości do 60% kosztów kwalifikowalnych, beneficjentami podśrodka mogą być podmioty gospodarcze, lub podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą, kwalifikujące się jako mikro lub małe przedsiębiorstwa w kwalifikatorze MSP. Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 600 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 300 000 zł.W przypadku zakresu 4.1.3.b punktowane będą wyłącznie operacje które : dotyczyć będą działalności turystycznej lub dotyczyć będą przedsięwzięć zalecanych w ramach inkubatora przedsiębiorczości, lub dotyczyć będą utworzeniu nowej działalności gospodarczej, lub dotyczyć będą przedsięwzięć prowadzących do utworzenia nowych miejsc pracy, lub dotyczyć będą przedsięwzięć prowadzących do utworzenia miejsc pracy dla kobiet oraz osób niepełnosprawnych.

Posiedzenie Komitetu NGR
 
W dniu 23 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie Komitetu NGR, na którym ocenie poddano wnioski o dofinansowanie złożone w ramach X naboru. Poniżej podajemy Państwu listy ocenionych wniosków w kolejności według liczby uzyskanych punktów.

1. Lista ocenionych wniosków z działania 4.1.1
2. Lista ocenionych wniosków z działania 4.1.2
3. Lista ocenionych wniosków z działania 4.1.3

Poniżej zamieszczamy dokumentację z posiedzenia Komitetu NGR z dnia 23 czerwca 2014 r.

Protokół z posiedzenia Komitetu NGR z dnia 23.06.2014
Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 23.06.2014
 
Lista operacji zgodnych z LSROR dla działania 4.1.1
Lista operacji zgodnych z LSROR dla działania 4.1.2
Lista operacji zgodnych z LSROR dla działania 4.1.3
Lista operacji niezgodnych z LSROR dla działania 4.1.2

Komitet NGR uznał jednogłośnie powyższy wniosek za niezgodny z LSROR w kryterium 3.5 „Czy wniosek o dofinansowanie złożony został zgodnie z obowiązującym wzorem, wraz z niezbędnymi załącznikami, umożliwiającymi ocenę operacji przez Komitet oraz zawierającymi niezbędne informacje dotyczące źródeł szacowania kosztów”. W złożonej dokumentacji brakowało niezbędnych zgłoszeń budowlanych, związanych z planowaną operacją.

Lista operacji wybranych do dofinansowania dla działania 4.1.1
Lista operacji wybranych do dofinansowania dla działania 4.1.2
Lista operacji wybranych do dofinansowania dla działania 4.1.3
Lista operacji niewybranych do dofinansowania dla działania 4.1.2
Lista operacji niewybranych do dofinansowania dla działania 4.1.3

W związku ze złożonymi odwołaniami od decyzji Komitetu NGR, w dniu 8 lipca 2014 r. odbyło się posiedzenie odwoławcze. Zarząd NGR jako zasadne uznał jedno odwołanie dotyczące wniosku złożonego w ramach działania 4.1.3 i wniosek ten skierował do ponownej oceny Komitetu. W wyniku weryfikacji dwa wnioski uzyskały taką samą liczbę punktów – w takiej sytuacji, zgodnie z uchwałą Komitetu NGR nr 8 z dnia 11 lutego 2013 r., o wyższym miejscu na liście rankingowej decyduje kwota dofinansowania mieszcząca się w limicie a później data i kolejność złożenia wniosku. Ponieważ oba wnioski w całości mieściły się w dostępnym limicie środków, a wniosek, który podlegał ponownej ocenie został złożony wcześniej, to on zajął wyższe miejsce i wybrany został do dofinansowania. W wyniku oceny odwoławczej zmianie uległy listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania dla działania 4.1.3. Poniżej zamieszczamy dokumentację z posiedzenia odwoławczego z dnia 8 lipca w tym nowe listy wniosków:

Protokół z posiedzenia odwoławczego Komitetu NGR z dnia 08.07.2014
Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia odwoławczego Komitetu NGR z dnia 08.07.2014
Uchwała nr 1 wraz z listą operacji wybranych do dofinansowania dla działania 4.1.3
Uchwała nr 2 wraz z listą operacji niewybranych do dofinansowania dla działania 4.1.3
Uchwała nr 8 z 11.02.2013 r.

Dokumentacja z posiedzeń Komitetu NGR w wersji ostatecznej (z podpisami osób upoważnionych) znajduje się w Biurze Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
Wnioski o dofinansowanie oraz dokumentacja dotycząca naboru X została przekazana do Urzędów Marszałkowskich w celu ich dalszej weryfikacji oraz podpisania umów na realizację operacji.