Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
12.04.2017

Aktualności programowania 2014-2020

Z końcem czerwca 2015 zakończył się okres realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013) wdrażanego przez Nadnotecką Grupę Rybacką na obszarze siedmiu gmin: Człopy, Drawska, Krzyża Wlkp., Szydłowa, Trzcianki, Wałcza i Wielenia.

Walne Zebranie Członków NGR uchwałą z 18.03.2015 jednogłośnie podjęło decyzję o przystąpieniu do nowego okresu programowania 2014-2020. W związku z tym rozpoczęliśmy działania zmierzające do stworzenia monofunduszowej rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju. Zmienił się też obszar, którym objęta będzie strategia: z poprzedniego terenu odeszły nam gminy Człopa i Wałcz, obszar powiększy się w to miejsce o dwie inne gminy - Chodzież i Czarnków.

Planujemy stworzenie grupy roboczej do spraw pisania strategii, której głównym zadaniem będzie moderowanie prac nad strategią. W skład grupy wejdą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, w tym rybackiego.

W tej zakładce będą umieszczane  aktualności dotyczące programu Rybactwo i Morze 2014-2020, dokumenty dotyczące nowej perspektywy finansowej oraz rozporządzenia i wytyczne instytucji. Tu także ukażą się informacje o konsultacjach społecznych prowadzonych w gminach obszaru działania NGR.


Umowa partnerstwa

Umowa Partnerstwa (UP) jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) w Polsce w latach 2014-2020. Instrumentami realizacji UP są krajowe programy operacyjne (KPO) i regionalne programy operacyjne (RPO). Dokumenty te wraz z UP tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową

Treść umowy

PO RYBY 2014-2020

21 października  2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020). Program ten zakłada wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), zaprojektowanego na lata 2014-2020. EFMR zastąpi Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013.
Polsce przyznano ponad 531 mln euro, co wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ok. 710 mln euro. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków – alokacja ta stanowi jedną z 4 najwyższych w Unii Europejskiej. Polska plasuje się tuż za Hiszpanią, Francją i Włochami.
Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 opracowano na podstawie prawa unijnego. Zakłada on realizację 42. środków w podziale na siedem priorytetów:
 • promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa;
 • wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury (chów i hodowla organizmów wodnych);
 • wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
 • zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich;
 • wspieranie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury;
 • zintegrowana polityka morska;
 • pomoc techniczna.
W ramach priorytetów pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak ma to miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane z innych, niż Europejski Fundusz Rybacki na lata 2007-2013. Z PO RYBY 2014-2020 wsparcie będzie mogło dotyczyć także: rynku rybnego, kontroli i egzekwowania przepisów, gromadzenia danych oraz zintegrowanej polityki morskiej.
Wsparciem będzie objęte, podobnie jak w PO RYBY 2007-2013, oprócz rybołówstwa morskiego, rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura, i w niewielkim zakresie także przetwórstwo.
Przyjęcie przez rząd PO RYBY 2014-2020 umożliwia rozpoczęcie jego negocjacji z Komisją Europejską.
(Źródło: strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

PO RYBY 2014-2020 - przyjęty przez KE
Rozporządzenie PE i RE nr 1303 (ustanawiające wspólne przepisy różnych funduszy)
Rozporządzenie PE i RE nr 508 (w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego)
Ustawa o wspieraniu rozwoju sektora rybackiego z udziałem EFMiR z dnia 10.07.2015

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach:

- II filara wspólnej polityki rolnej jako „podejście LEADER”, czyli obowiązkowa oś 4 Leader programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z EFRROW oraz

- wspólnej polityki rybołówstwa jako „zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa”, w ramach osi priorytetowej 4 programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Zatem RLKS jest instrumentem, który w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 umożliwia zastosowanie metody LEADER także w ramach polityki spójności w ramach wspólnej podstawy prawnej, czyli art. 32-35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. str. 320).

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:

1) oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),

2) terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),

3) zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),

4) partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),

5) innowacyjność (w skali lokalnej),

6) decentralizacja zarządzania i finansowania,

7) sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).


Ustawa o RLKS z 20.02.2015
Uzasadnienie do projektu ustawy o RLKS
Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju
Obszar rybacki i akwakultury
Wytyczne do opracowania LSR
Zasady realizacji RLKS

Priorytet 4 PO RYBY 2014-2020 (prezentacja)


Ogólnokrajowe Sympozjum poświęcone nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem RLKS” 9-10 październik 2014 r. w Trzebawiu koło Poznania.

1. Instrument RLKS w EFMR
2. Współczynnik rybackości
3. Katalog operacji możliwych do realizacji


Konferencja w MRiRW 22-23.05.2014:
 1. „Współpraca pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentami i LGR - dobre praktyki”, Karolina Szambelańczyk, UMWW
 2. „Projekty zrealizowane w ramach Osi IV w województwie świętokrzyskim”, Biuro PO RYBY w Kielcach
 3. „Środki właściwe dla Priorytetu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w ramach instrumentu RLKS Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki... stan prac zespołu roboczego”, Daniel Lessnau, Północnokaszubska LGR
 4. Tworzenie lokalnych strategii rozwoju w okresie programowania 2014-20”, Piotr Jaworski, CGAP
 5. „Europejski Fundusz Morski i Rybacki 2014-2020”, MRiRW
 6. „Oś EFR w 2014: czego się dotąd nauczyliśmy? Jakich umiejętności potrzebujemy na przyszłość?”, Paul Soto, Urszula Budzich-Tabor, FARNET Support Unit
 7. „Instrument RLKS w ramach Priorytetu 4 EFMR – informacje ogólne”, Jolanta Perkowska Departament Rybołówstwa MRiRW
 8. „Instrument RLKS w ramach Priorytetu 4 EFMR”, Janusz Wrona, Departament Rybołówstwa MRiRW
 9. „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w tym LEADER w nowym okresie programowania 2014-2020”, Joanna Gierulska Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW
 10. „Instrument Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Lokalną w województwie kujawsko-pomorskim”, UWKP