Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
12.04.2017

Dokumenty aplikacyjne

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Przedstawiamy obowiązujące Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” opublikowane na stronach MGMiŻŚ pod adresem:https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/interpretacje/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze/ oraz                                   https://www.gov.pl/gospodarkamorska/aktualnosci-w-rybolowstwie.


Wzór umowy o dofinansowanie

Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie w ramach priorytetu 4
 
Aktualny wzór umowy Działanie 4.2 - znajdziecie Państwo pod adresem:
https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/nabory-wnioskow/priorytet-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-w-zakresie-dzialania-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc/
Zmiana wprowadzona w ww. wzorze polega na zobowiązaniu beneficjenta, aby w przypadku zamówień powyżej 20 000 zł netto, zastosował wymogi określone w rozdziale 2 dokumentu - Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, opublikowanego na stronie internetowej MGMiŻŚ, a wydanego na podstawie zaleceń Instytucji Audytowej.
Przedmiotowy dokument znajdziecie Państwo pod adresem: https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/interpretacje/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze/ oraz https://www.gov.pl/gospodarkamorska/aktualnosci-w-rybolowstwie.
 
Wobec publikacji ww. dokumentu zaktualizowano następujące zapisy umowy o dofinansowanie:
- w zakresie działania 4.2 -  § 6 ust. 1 pkt 13 umowy

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
link do rozprządenia

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
link do rozporządzenia


Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
link do rozporządzenia

Aktualne wzory dokumentów aplikacyjnych:

Aktualizacja wzorów wniosków i instrukcji w ramach Priorytetu 4 – od dnia 22 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), czyli tzw. RODO, oraz opublikowaniem dokumentu Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowano zaktualizowane wzory wniosków i instrukcji w ramach Priorytetu 4 oraz zamieszczono klauzule dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Aktualne wzory wniosków i klauzul znajdziecie Państwo pod adresami:

Działanie 4.2 – https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/nabory-wnioskow/priorytet-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-w-zakresie-dzialania-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc/