Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
23.03.2017

Dokumenty

 1. PO RYBY 2014-2020 przyjęty przez Komisję Europejską
 2. Rozporządzenie PE i RE nr 1303 (ustanawiające wspólne przepisy różnych funduszy)
 3. Rozporządzenie PE i RE nr 508 (w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego)
 4. Ustawa o wspieraniu rozwoju sektora rybackiego z udziałem EFMiR z dnia 10.07.2015
 5. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 z dnia 11.07.2014
 6. Ustawa o RLKS z 20.02.2015
 7. Uzasadnienie do projektu ustawy o RLKS
 8. Obszar objęty LSR
 9. Obszar rybacki i akwakultury
 10. Wytyczne do opracowania LSR
 11. Zasady realizacji RLKS
 12. Poradnik dla LGD - opracowanie Strategii
 13. Kryteria oceny Strategii
 14. Pakiet informacji - wybór Lokalnej Strategii Rozwoju

Poniżej zamieszczamy propozycję środków właściwych dla RLKS w ramach priorytetu 4 Unii - Zwiększenie zatrudnienia i
spójność terytorialna na obszarach rybackich:

Propozycja środków w ramach 4 priorytetu PO Ryby 2014-2020
 
Poniżej zamieszczamy uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy na realizację operacji w ramach priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" 2014-2020, które wniesiono podczas spotkania przedstawicieli Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ z Lokalnymi Grupami Rybackimi w dniu 23 listopada 2015 r.

Notatka str. 1-3
Notatka str 4-6
Notatka str. 7-8

W załączeniu przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań „Wsparcie przygotowawcze” i „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja”, objętych priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014–2020.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 30 marca 2016 r., również w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@ngr.pila.pl.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że przedmiotowy projekt został udostępniony w BIP MGMiŻŚ oraz BIP RCL. Dodatkowo, projekt został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Wsparcie rolnictwa i rybołówstwa/PO RYBY 2014-2020/Legislacja/Konsultacje publiczne.

Projekt rozporządzenia w sprawie 4 priorytetu PO Ryby 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.