Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
04.04.2017

IX nabór wniosków

Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na: 
 
1)operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach środka 4.1.1 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”
  • termin składania wniosków: od 16 grudnia 2013 roku do 30 stycznia 2014 roku
  • limit dostępnych środków: 515 802,88 zł, w tym: 411 718,59 zł na sektor publiczny, 104 084,29 zł na sektor społeczny i gospodarczy,
 
2)operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach środka 4.1.2 „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”
  • termin składania wniosków: od 16 grudnia 2013 roku do 30 stycznia 2014 roku
  • limit dostępnych środków: 1 259 742,92 zł na sektor społeczny i gospodarczy,
 
3)operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach środka 4.1.4: „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”
  • termin składania wniosków: od 16 grudnia 2013 roku do 30 stycznia 2014 roku
  • limit dostępnych środków: 1 233 198,00 zł, w tym: 1 000 000,00 zł na sektor publiczny, 233 198,00 zł na sektor społeczny i gospodarczy.
 
Zgodnie z §25 Rozporządzenia z dnia 15 października 2009 roku z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" NGR wybierać będzie operacje do wysokości 120% limitu podanego powyżej w ogłoszeniu o naborze, a operacje niemieszczące się w tym limicie automatycznie zostaną uznane ze niewybrane i znajdą się na liście operacji niewybranych do dofinansowania.
 
Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz dodatkowo wersję elektroniczną na płycie CD lub innym nośniku zawierającą wniosek wraz z załącznikami) bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka przy ul. Dąbrowskiego 8 pok. 509, 64-920 Piła,                         od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia i kryteriami wyboru operacji przez NGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez NGR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka przy ul. Dąbrowskiego 8 pok. 509, 64-920 Piła, tel. 67 351 08 55, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 i na stronie internetowej www.ngr.pila.pl, a także:
 
- na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.poryby.umww.pl
 
- na stronie internetowej Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Biuro ds. wdrażania osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:www.zachodniopomorskielgr.wzp.pl

Załączniki:

Wzór wniosku o dofinansowanie
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Wzór załącznika nr 1
Wzór załącznika nr 2
Wzór załącznika nr 4
Instrukcja wypełniania załącznika nr 1
Instrukcja wypełniania załącznika nr 2
Instrukcja wypełniania załącznika nr 4
Uproszczony plan biznesowy operacji
Szczegółowy opis operacji
Kryteria wyboru operacji
Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych
Oświadczenia  
Rejestr wpływu

Krótki opis działań, których dotyczy ogłoszony konkurs


4.1.1. - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
rodzaj operacji - inwestycyjne, edukacyjne i promocyjne, o charakterze niekomercyjnym, na rzecz dobra wspólnego. Efekty realizowanych operacji powinny być dostępne dla ogółu społeczeństwa.
- kto może być beneficjentem - podmioty sektora publicznego (samorządy lokalne oraz podmioty z nich wydzielone, np. sołectwa, koła gospodyń wiejskich, Lasy Państwowe, szkoły, instytucje kultury, sportu i rekreacji); podmioty sektora społecznego (stowarzyszenia, fundacje, koła zainteresowań) i podmioty sektora gospodarczego (realizujące operacje niekomercyjne)
- możliwe dofinansowanie - do 85% kosztów kwalifikowanych, limit wsparcia na jedną operację wynosi 1.500.000 zł, limit wsparcia na jednego beneficjenta to 3.000.000 zł w całym okresie 2007-2013 (15).
Pomoc przyznaje się do wysokości limitów:
a) dla podmiotów należących do sektora społecznego i gospodarczego ustala się limit środków na projekty miękkie w wysokości do 200 000 zł na każdy konkurs, przy czym limit na poszczególne grupy wynosi do 50 000 zł. W przypadku wyboru do realizacji projektu poniżej limitu do decyzji Komitetu pozostaje wybór do realizacji kolejnego projektu miękkiego z danej grupy lub przeniesienia środków na projekty twarde.
- ustalenie wewnętrznego podziału projektów miękkich w zależności od ich zakresu na
> projekty promocyjne interaktywne o charakterze informacyjno-promocyjnym
(strony internetowe, przewodniki on-line, projekty medialne o charakterze cyklicznym, itp.),
> projekty promocyjne o charakterze jednorazowym, statycznym (albumy, przewodniki, mapy, jednorazowe projekty medialne, itp.),
> projekty promocyjne mające charakter imprez masowych (festiwale, pikniki, biesiady, itp.),
 
> projekty edukacyjne (wydawnictwa, kursy, szkolenia, quizy, konkursy, itp.)

Beneficjenci składający wnioski w powyższych zakresach zdecydują o klasyfikacji wniosku w ramach poszczególnych grup – jeśli tego nie zrobią, pozostanie to do decyzji Komitetu. W ramach każdej z grup Komitet ocenia wnioski pod kątem zgodności z Lokalną Strategią oraz pod kątem spełniania poszczególnych kryteriów punktowych, z tym że do realizacji wybierana jest tylko jedna, najwyżej oceniona operacja spośród każdej z grup w każdym z konkursów.

- ustalenie dodatkowego kryterium spełniania warunków zgodności z programem „Zintegrowanej Promocji”, polegającego na określeniu jego unikatowości w porównaniu do innych projektów realizowanych w ramach LSROR wybranych do realizacji w poprzednich konkursach. Zgodnie z sugestiami i uzasadnieniem biura Stowarzyszenia, każdy projekt promocyjny musi zostać uznany przez Komitet za odróżniający się od innych projektów tego typu, co ma na celu wykluczenie projektów wtórnych wobec wcześniej realizowanych.
W przypadku realizacji projektów twardych przez podmioty społeczne i gospodarcze przyznaje się pomoc do wysokości limitu, który wynosi 500 000 zł na jedną operację.

b) dla podmiotów należących do sektora publicznego realizujących projekty twarde przyznaje się pomoc do wysokości limitu, który wynosi 1 200 000 zł na jedną operację

4.1.2 Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem:
4.1.2.a budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki,
4.1.2.b zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza,
4.1.2.c wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia,
4.1.2.d remont lub adaptacja statku rybackiego, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza, lub zakup lub budowa nowej jednostki pływającej, na której ma być prowadzona działalność gospodarcza,
4.1.2.e udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach kształcenia, mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych.,
4.1.2 f zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych.
Wsparcie w ramach środka 4.1.2 udzielana będzie w wysokości do 60% kosztów kwalifikowalnych, beneficjentami środka mogą być wyłącznie podmioty i osoby związane z rybactwem, zgodnie z warunkami określonymi w § 4.2. rozporządzenia o warunkach. Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 900 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 450000 zł.
 
            Spis działalności zalecanych w ramach „Inkubatora przedsiębiorczości” zawarty jest w odrębnym dokumencie. Celem regulacji jest określenie preferowanych na danym terenie rodzajów działalności oraz regulacja ich ilości. Działanie to pozwoli ograniczyć ryzyko nadmiernej koncentracji działalności jednorodnej oraz kreować różnorodność gospodarczą na terenach NGR.
Katalog operacji preferowanych, które zawarte są w Programie „Inkubator Przedsiębiorczości” zawiera następujące rodzaje możliwych do realizacji operacji:
 
•       agroturystyka
•       działalność usługowa związana z wyżywieniem
•       działalność związana z miejscami zakwaterowania
•       pola biwakowe
•       wypożyczalnie sprzętu turystycznego
•       działalność związana z przetwórstwem runa leśnego
•       operacje o charakterze rybackim
  
4.1.4Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarze działania NGR w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej:
4.1.4.a inwestycje melioracyjne z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych na terenach, na których jest prowadzona działalność polegająca na chowie i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, związane z:
- rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem zbiorników wodnych,
- ochroną przeciwpowodziową,
- regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji,
- ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej.
4.1.4.b odbudowa, rozbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych,
4.1.4.c zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych,
4.1.4.d zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000,
4.1.4.e renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk,
4.1.4.f zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody,
4.1.4.g remont lub odbudowa budynków lub budowli lub remont lub wymiana instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach lub budowlach związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej,
4.1.4.h zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.

Wsparcie w ramach środka 4.1.4 udzielane będzie w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych. Z wyjątkiem zakresu 4.1.4.g i 4.1.4.h, wsparcie obejmuje operacje prowadzone w obrębie wód otwartych o szerokim dostępie, lub kiedy ich efekt końcowy ma charakter działań na rzecz dobra wspólnego. W przypadku beneficjentów należących do sektora publicznego pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 1 000 000 zł na jedną operację oraz 500 000 zł na jedną operację dla podmiotów sektora społecznego i gospodarczego.

Poniżej w załącznikach zamieszczamy dokumentację z posiedzenia Komitetu NGR, które odbyło się 11 lutego 2014.

Uchwały ws. zatwierdzenia list operacji zgodnych z LSROR wraz z listami operacji dla poszczególnych działań
 
Uchwały ws. zatwierdzenia list operacji niezgodnych z LSROR wraz z listami operacji dla poszczególnych działań
 
Uchwały ws. zatwierdzenia list operacji wybranych do dofinansowania wraz z listami operacji dla poszczególnych działań
 
Uchwały ws. zatwierdzenia list operacji niewybranych do dofinansowania wraz z listami operacji dla poszczególnych działań
 
Protokół z posiedzenia Komitetu NGR z dnia 11.02.2014

Dokumentacja z posiedzenia Komitetu NGR w wersji ostatecznej (z podpisami osób upoważnionych) znajduje się w Biurze Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.  
Całość dokumentacji dotycząca naboru IX  zostanie przekazana do Urzędów Marszałkowskich Województwa Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego i Lubuskiego, w celu ich dalszej weryfikacji.