Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista ds. wdrażania LSR 06.09.2017

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista ds. wdrażania LSR
Zarząd Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka, z siedzibą w Pile, ul. Dąbrowskiego 8 ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Specjalista ds. wdrażania LSR

 1. Miejsce pracy: Biuro Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
 2. Warunki pracy: praca na 1 etat, umowa o pracę
 3. Wymagania podstawowe:
  • wykształcenie wyższe magisterskie o profilu ekonomicznym (zarządzanie, finanse) lub prawniczym,
  • doświadczenie zawodowe min. 3 lata,
  • prawo jazdy kat. B,
  • obsługa komputera i programów komputerowych (MS Excel, Word, Outlook, Power Point) oraz internetu,
 4. Wymagania pożądane:
  • znajomość problematyki i doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz realizacji projektów unijnych,
  • doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej,
  • podstawowa wiedza z zakresu kadr i księgowości,
  • doświadczenie lub wiedza na temat wdrażania dokumentów strategicznych lub zarządzania projektami,
  Kompetencje miękkie:
  • wysokie umiejętności interpersonalne, otwartość w kontakcie z ludźmi, miła aparycja,
  • samodzielność w działaniu,
  • dobra organizacja pracy, konsekwencja działania,
  • gotowość do nauki i podnoszenia wiedzy i kompetencji,
  • umiejętność prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznychi
 5. Obowiązki pracownika:
  • udzielanie doradztwa wnioskodawcom w zakresie aplikowania o środki z 4 rozdziału PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
  • pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu i kompletowaniu dokumentacji aplikacyjnej,
  • przekazywanie informacji oraz prowadzenie szkoleń w zakresie rozdziału 4 PO Rybactwo i Morze oraz LSR,
  • przygotowanie dokumentacji konkursowej oraz organizacja naborów wniosków,
  • przyjmowanie oraz wstępna weryfikacja złożonych wniosków,
  • obsługa posiedzeń WZC, Rady NGR, Zarządu i KR oraz protokołowanie,
  • przygotowanie formalne wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność na funkcjonowanie NGR oraz współpracę,
  • przygotowanie dokumentów (faktur) do przekazania kancelarii księgowej (opis drugostronny z uwzględnieniem przepisów PO RiM),
  • archiwizacja dokumentacji, w tym głównie konkursowej,
  • obsługa administracyjna Biura NGR, w tym przyjmowanie składek członkowskich, sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym,
  • sporządzanie sprawozdań merytorycznych z działalności NGR, konkursów, projektów oraz sprawozdań do IP, IZ,
  • przygotowywanie dokumentacji do aktualizacji w tym LSR i procedur wewnętrznych oraz przygotowanie procesu ich aktualizacji,
  • prowadzenie korespondencji,
  • bieżące monitorowanie wdrażania LSR,
  • aktualizacja informacji bieżących w serwisie internetowym NGR, mediach społecznościowych oraz obsługa newslettera,
  • bieżący monitoring informacji o NGR zamieszczanych w mediach oraz przekazywanie materiałów o NGR i LSR do opublikowania,
  • realizacja planu komunikacyjnego oraz jego analiza pod kątem efektywności,
  • przygotowanie projektów NGR z zakresu promocji, animacji i współpracy z innymi LGD,
  • organizacja i uczestnictwo w lokalnych, krajowych i międzynarodowych inicjatywach promocyjnych i kulturalnych np. targach, wystawach związanych z obszarem NGR oraz LSR,
  • organizacja konferencji, szkoleń i warsztatów współorganizowanych lub organizowanych przez NGR,
  • utrzymywanie kontaktów z lokalną społecznością oraz organizowanie i realizacja projektów aktywizujących różne środowiska lokalne (edukacja, aktywizacja zawodowa, pobudzanie przedsiębiorczości),
  • przekazywanie materiałów agencji reklamowej oraz koordynacja zleceń i współpraca z agencją.
  Zatrudnienie dla Specjalisty ds. wdrażania LSR będzie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo.
 6. Wymagane dokumenty
  1. List motywacyjny.
  2. Życiorys – curriculum vitae (CV).
  3. Kserokopie świadectw pracy.
  4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
  5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
  6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 7. Wymagane dokumenty należy przesłać e-mailem na adres: sekretariat@ngr.pila.pl do dnia 18 września 2017 r.
 8. Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być podpisane przez kandydata oraz opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w wypełnionym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 922 z późn. zm.)
 9. Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
 10. Nabór na stanowisko Specjalista ds. wdrażania LSR odbędzie się w 2 etapach:
  • 1 etap – wybór ofert spełniających wymogi formalne.
  • 2 etap – test kwalifikacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna
 11. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone do 2 etapu rekrutacji.
 12. Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela Pani Danuta Pisarska – Kierownik Biura NGR, tel. 668 028 473.
 13. Informacja o wyniku rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.ngr.pila.pl
 14. Nabór prowadzony jest w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.