Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 15.01.2018 r. - aktualizacja 05.01.2018

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 15.01.2018 r. - aktualizacja
Zawiadomienie o zwołaniu
Walnego Zebrania Członków

Szanowni Państwo!
            Uprzejmie informuję, że w dniu 15 stycznia 2018 roku w Okręgu Nadnoteckim PZW w Pile, ul. Śniadeckich 136/4, 64-920 Piła o godz. 13:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Propozycja porządku obrad:
 
 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.  
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie propozycji porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku.
 4. Omówienie projektu zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady NGR.
 5. Omówienie projektu zmian w Regulaminie wypłacania świadczeń członkom Rady NGR.
 6. Omówienie projektu zmian Statutu.
 7. Omówienie projektu zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnej Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wraz z załącznikami.
 8. Omówienie projektu zmian zapisów Procedur wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR.
 9. Omówienie projektu zmian zapisów kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 10.  Omówienie projektu Uchwały w sprawie zwolnienia z opłacania składek członkowskich Gminy Człopa  i Gminy Wałcz.
 11. Omówienie projektu Uchwały w sprawie sprzedaży samochodu Peugeot.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

             Informuję jednocześnie, że ewentualne zmiany porządku obrad WZC będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.ngr.pila.pl).
              Ze względu na wagę spraw poruszanych na zebraniu (m.in. zmiana LSR, dokumentacja NGR oraz wybory uzupełniające do Rady NGR), bardzo proszę o pełną frekwencję oraz mailowe lub telefoniczne potwierdzenie swojego przybycia lub poinformowanie o udzielonym pełnomocnictwie (tel. do biura NGR: 67 351 08 55, 668 028 473, e-mail: sekretariat@ngr.pila.pl).
 
Z poważaniem
Wojciech Jóźwiak
Prezes Zarządu NGR