Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 23.01.2018 r. - aktualizacja 11.01.2018

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 23.01.2018 r. - aktualizacja
Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków
Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 stycznia 2018 roku w Okręgu Nadnoteckim PZW w Pile, ul. Śniadeckich 136/4, 64-920 Piła o godz. 13:00, odbędzie się następne Walne Zebranie Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Propozycja porządku obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie propozycji porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku.
 4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych Uchwał.
 6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 27.06.2017 r.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członków Rady NGR.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie trybu głosowania przy uzupełnieniu składu Rady NGR.
 9. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady NGR oraz podjęcie Uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego składu Rady Stowarzyszenia NGR oraz tekstu jednolitego w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia NGR.
 10. Przedstawienie zmian w Statucie oraz podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
 11. Przedstawienie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady oraz podjęcie Uchwały zmieniającej  Uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rady NGR.
 12. Przedstawienie zmian w Regulaminie wypłacania świadczeń członkom Rady NGR oraz podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wypłacania świadczeń członkom Rady NGR.
 13. Przedstawienie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnej Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wraz z załącznikami oraz podjęcie Uchwały w sprawie aktualizacji Rybackiej Strategii Rozwoju Lokalnej Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Strategii Rozwoju Lokalnej Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
 15. Przedstawienie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR (karta merytoryczna dla wnioskodawców - kryteria Cel A, karta merytoryczna dla wnioskodawców - kryteria Cel B, karta merytoryczna dla wnioskodawców - kryteria Cel C, karta merytoryczna dla wnioskodawców - kryteria Cel D, karta oceny formalnej, karta zgodności z LSR - wnioskodawca i rejestr wpływu WoD ) oraz podjęcie Uchwały w sprawie zmian zapisów Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR.
 16. Przedstawienie zmian w kryteriach wyboru operacji (Zał. nr 1 do Uchwały nr 9/23.01.2018 o zmianie lokalnych kryteriów wyboru operacji i Karta oceny zgodności z LSR - zał. nr 1 do wykazu zmian w kryteriach wyboru operacji) wraz z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz podjęcie Uchwały w sprawie zmian zapisów kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 17.  Podjęcie Uchwały w sprawie zwolnienia z opłacania składek członkowskich Gminy Człopa  i Gminy Wałcz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży samochodu Peugeot.
 19. Przedstawienie zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków oraz podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 20. Przedstawienie zmian w Regulaminie opłacania składek członkowskich Nadnoteckiej Grupy Rybackiej oraz podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu opłacania składek członkowskich oraz przyjmowania nowych członków przez Nadnotecką Grupę Rybacką.
 21. Sprawy bieżące.
 22. Dyskusja i wolne wnioski.
 23. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.
 
               Informuję jednocześnie, że ewentualne zmiany porządku obrad WZC będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.ngr.pila.pl).
Ze względu na wagę spraw poruszanych na zebraniu (m.in. zmiana LSR oraz kryteriów wyboru operacji, dokumentacji NGR oraz wyborów uzupełniających do Rady NGR), bardzo proszę o pełną frekwencję oraz mailowe lub telefoniczne potwierdzenie swojego przybycia
lub poinformowanie o udzielonym pełnomocnictwie (tel. do biura NGR: 67 351 08 55, 668 028 473,e-mail: sekretariat@ngr.pila.pl).

                                                                                                                                                                    Z poważaniem
                                                                                                                                                                   Wojciech Jóźwiak
                                                                                                                                                                   Prezes Zarządu NGR