Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków NGR - 15 październik 2018 r. 04.10.2018

                                                                     Piła, dn. 04.10.2018 r.                      

Zawiadomienie o zwołaniu
Walnego Zebrania Członków
Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
 
Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informuję, że w dniu 15 października 2018 r. w kuluarach sali miejskiej Inwest-Parku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile, o godz. 12:00, odbędzie się Walne Zebranie Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Propozycja porządku obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie propozycji porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku.
 4. Wybór Komisji Mandatowej.
 5. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
 6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 27.06.2018 r.
 7. Przedstawienie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady NGR oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
 8. Przedstawienie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
 9. Przedstawienie zmian w kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
 10. Przedstawienie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wraz z załącznikami oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wraz z załącznikami.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.
 
Jednocześnie informuję, że ewentualne zmiany porządku obrad  WZC  będą  niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia NGR (www.ngr.pila.pl). Projekty dokumentów, będących przedmiotem obrad WZC, udostępnione będą za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia, ponadto można będzie się z nimi zapoznać w Biurze NGR.

Ze względu na wagę spraw poruszanych na zebraniu (m.in. zmiana LSR oraz kryteriów wyboru operacji) bardzo proszę o pełną frekwencję.

Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, bardzo proszę o wyznaczenie pełnomocnika, który będzie uprawniony do głosowania w Państwa imieniu. Wzór pełnomocnictwa załączam do niniejszego zawiadomienia. Bardzo proszę o jego wypełnienie i przekazanie osobie, która będzie reprezentowała Państwa na posiedzeniu WZC.
 
 
Z poważaniem
Wojciech Jóźwiak
Prezes Zarządu NGR
                                                                                               
 

Materiały do pobrania: