Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
14.08.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 14-28.08.2020

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY AKTUALIZACJI LSR
 
Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju informuje o rozpoczęciu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR, której konieczność przeprowadzenia wynika m.in. z planowanych przesunięć w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Nadnotecka Grupa Rybacka dysponuje środkami w ramach następujących przedsięwzięć:

P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa (Cel ogólny I Wzmocnienie potencjału sektora rybackiego na obszarze NGR, Cel szczegółowy I.1. Rozwój łańcucha dostaw produktów rybactwa oraz tworzenie miejsc pracy w sektorze rybackim).                                 
Wskaźnik produktu: Liczba nowo utworzonych, zmodernizowanych, wyposażonych  punktów lub zagospodarowanych terenów, na (w) których ma być prowadzona sprzedaż lub przetwórstwo produktów rybactwa.

P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi (Cel ogólny I Wzmocnienie potencjału sektora rybackiego na obszarze NGR, Cel szczegółowy I.3.Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska oraz potencjału produkcyjnego sektora rybactwa na obszarze NGR). Wskaźnik produktu: Liczba operacji mających na celu ochronę akwenów lub infrastruktury wodnej.

P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR (Cel ogólny II Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru  NGR, Cel szczegółowy II.2 Rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru).
Wskaźnik produktu:
  • Liczba podjętych lub poszerzonych działalności gospodarczych świadczących usługi w zakresie turystyki wodnej i wędkarskiej
  • Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych miejsc lub zagospodarowanych terenów świadczących usługi gastronomiczne nad wodami
P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Cel ogólny II Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru  NGR, Cel szczegółowy II.3 Poprawa dostępu mieszkańców obszaru NGR do publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej).                                  
Wskaźnik produktu: Liczba wybudowanych, zmodernizowanych lub wyposażonych publicznych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Cel ogólny II Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru  NGR, Cel szczegółowy II.3 Poprawa dostępu mieszkańców obszaru NGR do publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej).                                                                                           
Wskaźnik produktu: wskaźniki zostały zrealizowane.

P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR (Cel ogólny II Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru  NGR, CS II.4 Promocja obszaru NGR oraz popularyzowanie idei LSR). Wskaźnik produktu: wskaźniki zostały zrealizowane.

Mając na uwadze niewykorzystany budżet LSR, zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji na temat zainteresowania realizacją operacji w ramach ww. przedsięwzięć.
Informujemy, że wnioski w sprawie zmian zapisów LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na obszarze NGR (obszar NGR obejmuje gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Szydłowo, Trzcianka, Wieleń, Chodzież i Czarnków) oraz przede wszystkim rybacy.
Wnioski należy składać w terminie od 14.08.2020 r. do 28.08.2020 r. na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszej informacji (preferowane) lub w dowolnej formie za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub osobiście w biurze NGR.
  
W imieniu Zarządu NGR
Prezes Zarządu
Wojciech Jóźwiak