Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
08.09.2020

Wyniki konsultacji społecznych

Informujemy, że w wyniku konsultacji dotyczących zainteresowania wykorzystaniem środków w ramach wdrażania LSR czyli na dofinansowanie operacji, wpłynęły wnioski i opinie, z których wynika, że większość wolnych środków pokrywa się z zapotrzebowaniem na realizację operacji. Podobnie jest ze wskaźnikami produktu, które pozostały jeszcze do realizacji. W związku z powyższym Zarząd NGR podjął decyzję o postawieniu aktualnie wolnych środków w naborach bez konieczności przeprowadzania procesu aktualizacji LSR.
 
W związku z tym planowane limity i wskaźniki w kolejnych naborach wyglądają następująco:

P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa           
Dostępny limit: 57 325,00 zł
Niezrealizowane wskaźniki: Liczba nowo utworzonych, zmodernizowanych, wyposażonych punktów lub zagospodarowanych terenów, na (w) których ma być prowadzona sprzedaż lub przetwórstwo produktów rybactwa – 1 szt.

P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi.     
Dostępny limit: 9 443,00 zł
Niezrealizowane wskaźniki: Liczba operacji mających na celu ochronę akwenów lub infrastruktury wodnej – 1 szt.

P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR.      
Dostępny limit: 830 604,00 zł  
Niezrealizowane wskaźniki: Liczba podjętych lub poszerzonych działalności gospodarczych świadczących usługi w zakresie turystyki wodnej i wędkarskiej – 1 szt.
Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych miejsc lub zagospodarowanych terenów świadczących usługi gastronomiczne nad wodami – 1 szt.

P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
Dostępny limit: 116 105,44 zł
Niezrealizowane wskaźniki: Liczba wybudowanych, zmodernizowanych lub wyposażonych publicznych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1szt.

W/w nabory oraz kwoty zostaną ogłoszone po akceptacji SWW (planowany termin naborów 14 – 28.10.2020).