Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
26.08.2019

Wyniki oceny wniosków - posiedzenie Rady NGR w dniu 13 sierpnia 2019 r.

W dniu 13 sierpnia 2019 r. Rada NGR oceniła złożone wnioski. Listy ocenionych operacji oraz protokoły z posiedzenia znajdują się poniżej:

P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR - nabór nr 29/2019

Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR
Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach LSR

W wyniku oceny przez Radę NGR operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 29/2019, dwa wnioski otrzymały jednakową liczbę punktów (nr nr NGR/29/II.2.1/02/19 oraz  NGR/29/II.2.1/06/19). W takiej sytuacji oraz gdy limit dostępnych środków nie pozwala na dofinansowanie obu operacji, zgodnie z LSR oraz § 12 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Rady, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje ranking następujących kryteriów w kolejności wymienionej poniżej:

• niższa kwota dofinansowania,
• większa liczba uzyskanych punktów w kryterium dot. utworzenia lub utrzymania miejsc pracy,
• większa liczba uzyskanych punktów w kryterium dot. utworzenia działalności gospodarczej,
• termin złożenia wniosku (data i godzina).

W związku z tym, że operacja dotycząca wniosku o numerze NGR/29/II.2.1/02/19 objęta jest niższą kwotą wsparcia, zajęła miejsce 1 na liście operacji wybranych do dofinansowania w ramach realizacji LSR dla naboru 29/2019, natomiast operacja o numerze NGR/29/II.2.1/06/19 znalazła się na miejscu 2 tej listy.

Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 13.08.2019 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady NGR w dniu 13.08.2019 r.