Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
07.10.2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 56/2022

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 56/2022
Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
przez Nadnotecką Grupę Rybacką


Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków. Nabór ogłoszony jest w ramach środków pochodzących z różnicy kursowej.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:
 
 1. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami
W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa (Cel ogólny I Wzmocnienie potencjału sektora rybackiego na obszarze NGR, cel szczegółowy I.1 Rozwój łańcucha dostaw produktów rybactwa oraz tworzenie miejsc pracy w sektorze rybackim). Muszą to być jednocześnie operacje zgodne z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z późniejszymi zmianami, w ramach zakresu operacji, tj. podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury, który obejmuje (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i b):
 1. podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury, lub
 2. wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, o którym mowa w lit. a.

 
 1. Wnioskodawcy uprawnieni do otrzymania pomocy finansowej:
Pomoc finansowa jest przyznawana wnioskodawcy:
 1. o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego - w przypadku operacji, o której mowa w  § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 27.07.2018 r.,
 2. będącemu osobą fizyczną, która w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40. roku życia – w przypadku operacji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 27.07.2018 r.

 
 1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:
Wnioskodawca składa w biurze NGR wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, w podanym poniżej miejscu:

Nadnotecka Grupa Rybacka, Plac Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka

W okresie od dnia 21.10.2022 r.  do dnia 04.11.2022 r. do godz. 15:30

(w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 7:30 do 15:30).

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie oraz, w miarę możliwości, wszystkie załączniki, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej, z czego jeden stanowi oryginał a drugi jego kopię.

Wnioski złożone po tym terminie nie mogą zostać wybrane do realizacji. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, a nie data stempla pocztowego.

W przypadku, gdy ostatniego dnia naboru będzie kolejka osób składających wnioski, wszystkie osoby, które przybyły z wnioskami do Biura przed upływem terminu składania wniosków, zostaną obsłużone i uznane za złożone w terminie, natomiast wnioski osób, które przybyły do Biura po tym terminie, zostaną przyjęte z adnotacją, że wniosek został złożony po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt IX ppkt 1.
 
 1.      Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.
            Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 120.000,00 zł.  
 
 1. Forma przyznania pomocy.
Pomoc na realizację operacji ma postać zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 120.000,00 zł na jednego wnioskodawcę (z uwagi na wysokość limitu środków, wnioskodawca nie może uzyskać pomocy w wyższej kwocie niż limit wskazany w pkt IV niniejszego ogłoszenia).
 
 1. Warunki przyznania pomocy.
Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt III ogłoszenia terminie złożył wniosek dotyczący realizacji operacji:
 1. zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju;
 2. która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt VII ogłoszenia.
 
           Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju może zostać uznana operacja, która:
 1. realizuje cele główne i szczegółowe LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 2. jest zgodna z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w tym z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru;
 3. na realizację operacji może być udzielone wsparcie w formie wskazanej w ogłoszeniu o naborze;
 4. operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
 5. operacja jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 
Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Nadnoteckiej Grupy Rybackiej znajduje się w poniższym pliku:
 
Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
 
Dodatkowymi warunkami wsparcia są ponadto:
 1.  operacja musi być zgodna z przepisami regulującymi wsparcie, w tym z ustawą o EFMiR i rozporządzeniem MGMiŻŚ.
 
 
 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.
 
Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji.

Kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach niniejszego naboru znajdują się w poniższym pliku:
 
Kryteria wyboru operacji dla celu A
 
Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 19 punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny operacji.

W sytuacji, gdy w wyniku oceny wniosków przez Radę NGR, dwie lub kilka operacji otrzyma jednakową liczbę punktów, zgodnie z LSR oraz § 12 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Rady, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje ranking następujących kryteriów w kolejności wymienionej poniżej:
 1. niższa kwota dofinansowania,
 2. większa liczba uzyskanych punktów w kryterium dot. utworzenia lub utrzymania miejsc pracy,
 3. większa liczba uzyskanych punktów w kryterium dot. utworzenia działalności gospodarczej,
 4. termin złożenia wniosku (data i godzina).
 1. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.
 
Do wniosku należy dołączyć karty merytoryczne oraz załączniki potwierdzające spełnienie warunków i kryteriów wyboru operacji.
 
 1. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.
 
   Pliki do pobrania:
 1. Formularz wniosku o dofinansowanie dostępny jest w wersji elektronicznej
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację operacji
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
 5. Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej
 6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 7. Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność
 8. Formularz umowy o dofinansowanie dostępny jest w wersji elektronicznej
 9. Zał. nr 1 do umowy o dofinansowanie - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
 10. Zał. nr 2 do umowy o dofinansowanie - harmonogram wypłaty zaliczki
 11. Zał. nr 3 do umowy o dofinansowanie - wniosek o wypłatę zaliczki
 12. Zał.nr 4 do umowy o dofinansowanie - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych
 13. Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych*
 14. Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie dotyczące niezakończenia operacji*
 15. Biznes Plan uproszczony
 16. Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt VI, dostępna jest w wersji elektronicznej
 17. Wzór karty merytorycznej oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, o której mowa w pkt VIII dostępny jest w wersji elektronicznej
 18. Wzór karty merytorycznej dla celu A priorytetu 4 PO Ryby 2014-2020: „Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury”, o której mowa w pkt VIII dostępny jest w wersji elektronicznej
 19. Rejestr wpływu WoD
 20. Regulamin Organizacyjny Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
 21. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR
 22. Kryteria wyboru operacji
 23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” wraz z zmianami (nowelizacją rozporządzenia z dnia 27.07.2018 r. oraz z dnia 09.09.2022 r.).
 24. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
 25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

 
 
*Uwaga: Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz oświadczenie do wniosku dotyczące niezakończenia operacji należy obowiązkowo wypełnić w celu ustalenia przez Radę Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, czy operacja Wnioskodawcy jest zgodna z PO Ryby 2014-2020, i tego, czy może zostać wybrana przez Radę do realizacji w ramach LSR.