Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
07.10.2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 57/2022

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 57/2022
Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
przez Nadnotecką Grupę RybackąZarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków. 
 
Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:
 
 1. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami
W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi. (Cel ogólny I Wzmocnienie potencjału sektora rybackiego na obszarze NGR, cel szczegółowy I.3.Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska oraz  potencjału produkcyjnego sektora rybactwa na obszarze NGR). Muszą to być jednocześnie operacje zgodne z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z późniejszymi zmianami, w  w ramach zakresu operacji, tj. wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu,  który obejmuje (§ 6 pkt 1):
 1. wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu lub
 2. przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona  klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt, lub
 3. odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego  przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych, lub
 4. ochronę obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo,
 5. podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.
 1. Wnioskodawcy uprawnieni do otrzymania pomocy finansowej:
Pomoc finansowa jest przyznawana wnioskodawcy o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy o EFMR (ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego).
 
 1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:
Wnioskodawca składa w biurze NGR wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, w podanym poniżej miejscu:

Nadnotecka Grupa Rybacka, Plac Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka

W okresie od dnia 21.10.2022 r. do dnia 04.11.2022 r. do godz. 15:30

(w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 7:30 do 15:30).

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie oraz, w miarę możliwości, wszystkie załączniki, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej, z czego jeden stanowi oryginał a drugi jego kopię.

Wnioski złożone po tym terminie nie mogą zostać wybrane do realizacji. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, a nie data stempla pocztowego.

W przypadku, gdy ostatniego dnia naboru będzie kolejka osób składających wnioski, wszystkie osoby, które przybyły z wnioskami do Biura przed upływem terminu składania wniosków zostaną obsłużone i uznane za złożone w terminie, natomiast wnioski osób, które przybyły do Biura po tym terminie, zostaną przyjęte z adnotacją, że wniosek został złożony po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt IX ppkt 1.
 
 1.      Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.
            Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 305.379,00 zł

            (w tym: 5.379,00 zł stanowią środki z LSR oraz 300.000,00 zł środki z różnicy kursowej)
 
 1. Forma przyznania pomocy.
Pomoc na realizację operacji ma postać zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust 3 rozporządzenia nr 508/2014 - w wysokości do 85% tych kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300.000,00 zł na jednego wnioskodawcę.
 
 
    VI. Warunki przyznania pomocy.
 
Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt III ogłoszenia terminie złożył wniosek dotyczący realizacji operacji:
 1. zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju;
 2. która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt VII ogłoszenia.
 
           Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju może zostać uznana operacja, która:
 1. realizuje cele główne i szczegółowe LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 2. jest zgodna z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w tym z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru;
 3. na realizację operacji może być udzielone wsparcie w formie wskazanej w ogłoszeniu o naborze;
 4. operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
 5. operacja jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 
Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Nadnoteckiej Grupy Rybackiej znajduje się w poniższym pliku:
 
Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
 
Dodatkowymi warunkami wsparcia są ponadto:
 1.  operacja musi być zgodna z przepisami regulującymi wsparcie, w tym z ustawą o EFMiR i rozporządzeniem MGMiŻŚ.
 
 VII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.
 
Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji.

Kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach niniejszego naboru znajdują się w poniższym pliku:
 
           Kryteria wyboru operacji dla celu C.
 
Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 19 punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny operacji.

W sytuacji, gdy w wyniku oceny wniosków przez Radę NGR, dwie lub kilka operacji otrzyma jednakową liczbę punktów a limit dostępnych środków nie pozwoli na dofinansowanie wszystkich operacji, zgodnie z LSR oraz § 12 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Rady, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje ranking następujących kryteriów w kolejności wymienionej poniżej:
 1. niższa kwota dofinansowania,
 2. większa liczba uzyskanych punktów w kryterium dot. utworzenia lub utrzymania miejsc pracy,
 3. większa liczba uzyskanych punktów w kryterium dot. utworzenia działalności gospodarczej,
 4. termin złożenia wniosku (data i godzina).
 1. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.
 
Do wniosku należy dołączyć karty merytoryczne oraz załączniki potwierdzające spełnienie warunków i kryteriów wyboru operacji.
 
 1. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.
 
   Pliki do pobrania:
 1. Formularz wniosku o dofinansowanie dostępny jest w wersji elektronicznej
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację operacji
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
 5. Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej
 6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 7. Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność
 8. Formularz umowy o dofinansowanie dostępny jest w wersji elektronicznej
 9. Zał. nr 1 do umowy o dofinansowanie - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
 10. Zał. nr 2 do umowy o dofinansowanie - harmonogram wypłaty zaliczki
 11. Zał. nr 3 do umowy o dofinansowanie - wniosek o wypłatę zaliczki
 12. Zał.nr 4 do umowy o dofinansowanie - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych
 13. Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych*
 14. Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie dotyczące niezakończenia operacji*
 15. Biznes Plan uproszczony
 16. Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt VI, dostępna jest w wersji elektronicznej
 17. Wzór karty merytorycznej oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, o której mowa w pkt VIII dostępny jest w wersji elektronicznej
 18. Wzór karty merytorycznej dla celu C priorytetu 4 PO Ryby 2014-2020: „Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu”, o której mowa w pkt VIII dostępny jest w wersji elektronicznej
 19. Rejestr wpływu WoD
 20. Regulamin Organizacyjny Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
 21. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR
 22. Kryteria wyboru operacji
 23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” wraz z zmianami (nowelizacją rozporządzenia z dnia 27.07.2018 r. oraz z dnia 09.09.2022 r.).
 24. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
 25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego   

*Uwaga:
Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz oświadczenie do wniosku dotyczące niezakończenia operacji należy obowiązkowo wypełnić w celu ustalenia przez Radę Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, czy operacja Wnioskodawcy jest zgodna z PO Ryby 2014-2020, i tego, czy może zostać wybrana przez Radę do realizacji w ramach LSR.