Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
23.10.2023

WARSZTATY DIAGNOSTYCZNE DLA NAJWAŻNIEJSZYCH INTERESARIUSZY

20 października w siedzibie NGR przeprowadzono warsztaty diagnostyczne dla interesariuszy, ważnych z punktu widzenia przygotowania LSR na nowy okres programowania. Grupę tą określono jako Grupę Roboczą ds. opracowania LSR, której zadaniem będzie uczestniczenie w różnych aktywnościach w całym procesie przygotowania LSR w tym udział w organizowanych warsztatach konsultacyjnych, wypełnienie ankiety internetowej, opiniowanie dokumentu.

Warsztaty przeprowadzone były techniką World Café, służącą do wymiany informacji i pomysłów oraz określenia potrzeb i oczekiwań wszystkich zaangażowanych stron. Formuła polegała na jednoczesnej rozmowie o kilku aspektach danej kwestii w małych grupach tematycznych przy stolikach – uczestników podzielono na 4 grupy – w każdej z nich znaleźli się przedstawiciele różnych grup interesów: administracji (gminy, sołtysi), sektora społecznego (organizacje pozarządowe, społeczne, NGR), przedsiębiorców w tym rybaków, sektora opinii (np. aktywni seniorzy). Razem w spotkaniu uczestniczyło 27 osób, w tym: z sektora publicznego: 10 osób, z sektora społecznego: 11 osób, z sektora gospodarczego: 13 osób, w tym 8 rybaków, razem mieszkańcy obszaru NGR: 25 osób.

Na warsztatach dyskutowano na temat specyfiki lokalnej obszaru, określono produkty lokalne, pogłębiono analizę SWOT, określono kluczowe działania oraz zaproponowano projekty do realizacji w LSR.