Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
26.04.2022

Wyjazd studyjny na Mazury


Operacja współfinansowana w ramach Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020


Projekt współpracy pt. „Dobre praktyki w rybactwie oraz projekty realizowane w ramach wdrażania LSR na przykładzie LGR Wielkie Jeziora Mazurskie oraz Nadnoteckiej Grupy Rybackiej”

Nr umowy o dofinansowanie: 00005-6523.3-SW1500008/21/22 z dnia 26.04.2022 r.Celem projektu współpracy będzie podniesienie kompetencji, wymiana doświadczeń oraz aktywizacja i integracja rybaków z obszaru NGR i LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” , co zrealizowane zostanie poprzez prezentację dobrych praktyk i korzyści z rozwoju sektora rybackiego a także wymianę doświadczeń, przepływ informacji w zakresie produkcji rybackiej, oferowanych usług dodatkowych oraz umożliwienie nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora z obu grup.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:
 
  1. zorganizowanie spotkania z przedstawicielami LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, podczas którego grupy zaprezentują swoje działalności - zapoznanie się z celami, założeniami oraz efektami opracowanych LSR, mającymi na celu wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy RLGD,
  2. zorganizowanie konferencji pn. „Zarządzanie zasobami wód śródlądowych”, której celem będzie przede wszystkim poszerzenie wiedzy w zakresie prowadzenia gospodarki rybackiej i akwakultury. 
  3. prezentację dobrych praktyk czyli zwiedzanie miejsc i obiektów nawiązujących do rybackiej specyfiki oraz celów LSR Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
  4. rejsy houseboatem

Planowana łączna wartość projektu wg umowy o dofinansowanie to 65.000,00 zł brutto, natomiast wg aneksu nr 1 do tej umowy to 64.673,05 zł w tym koszty kwalifikowalne 63.480,04 zł, koszty niekwalifikowalne 1.193,01 zł

Budżet planowany projektu

Projekt realizuje następujące cele i wskaźniki określone w LSR:

- cel ogólny: CO I Wzmocnienie potencjału sektora rybackiego na obszarze NGR.
- cel szczegółowy: CS I.2 Podniesienie kompetencji kadr sektora rybackiego.
- przedsięwzięcie: P I.2.1 Transfer wiedzy z zakresu funkcjonowania sektora rybackiego.
- wskaźnik rezultatu: Liczba osób z sektora rybackiego, które podniosły swoje kompetencje lub nabyły wiedzę i doświadczenie w wyniku realizacji operacji – 40 osób
- wskaźnik produktu: Liczba zorganizowanych inicjatyw dla podmiotów rybackich mających na celu nabycie wiedzy oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk – 2 szt., w tym:
  • wizyta studyjna – 1 szt.
  • konferencja – 1 szt.
Wizyta studyjna organizowana jest przez NGR oraz „Wielkie Jeziora Mazurskie” w ramach projektu Współpracy w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".


Zaproszenie do składania zgłoszeń na wyjazd studyjny na Mazury tutaj
Relacja z wyjazdu studyjnego na obszar LGR Wielkie Jeziora Mazurskie tutaj

Rzeczywista łączna wartość projektu 64.673,05 zł brutto w tym koszty kwalifikowalne 63.480,04 zł, koszty niekwalifikowalne 1.193,01 zł

Budżet zrealizowany projektu

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego na obszar LGR "Wielkie Jeziora Mazurskie"