Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
26.04.2022

Wyjazd studyjny na Litwę


Operacja współfinansowana w ramach Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Projekt współpracy pt. „Dobre praktyki w rybactwie oraz projekty realizowane w ramach wdrażania LSR na przykładzie Litwy”

Nr umowy o dofinansowanie: 00006-6523.3-SW1500007/21/22 z dnia 26.04.2022 r.


Celem wizyty studyjnej będzie nawiązanie współpracy międzynarodowej między Lokalnymi Grupami Działania, służącej wsparciu aktywności i kompetencji kadr sektora rybackiego, co zrealizowane zostanie poprzez prezentację dobrych praktyk i korzyści z rozwoju sektora rybackiego a także wymianę doświadczeń, przepływ informacji w zakresie produkcji rybackiej, oferowanych usług dodatkowych oraz umożliwienie nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora z obu krajów.

Wizyta studyjna na Litwę to projekt o charakterze międzynarodowym, realizowanym w partnerstwie z dwiema litewskimi grupami ds. rybołówstwa (FLAG), finansowanymi z PO Ryby 2014-2020 tj.:

 

  1. Lokalna Grupa Działania ds. Rybołówstwa Okręgu Raseiniai (Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė - Raseiniai FLAG)
  2. Lokalna Grupa Działania ds. Rybołówstwa Litwy Zachodniej (Vakarų Lietuvos Žuvininkystės REGIONO VVG (West Lithuanian Fishery FLAG)Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

  1. zorganizowanie spotkań z przedstawicielami zagranicznych FLAG, podczas których zaprezentują one swoje działalności - zapoznanie się z celami, założeniami oraz efektami opracowanych LSR, mającymi na celu wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy LGR-ami,

  2. prezentację dobrych praktyk czyli zwiedzanie miejsc i obiektów nawiązujących do rybackiej specyfiki oraz celów LSR Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, które są uznane za dobre praktyki   
                  

Planowana łączna wartość projektu wg umowy o dofinansowanie to 123.543,00 zł brutto, natomiast wg aneksu nr 1 do tej umowy to 79.610,34 zł

Budżet planowany projektu

Projekt realizuje następujące cele i wskaźniki określone w LSR:

- cel ogólny: CO I Wzmocnienie potencjału sektora rybackiego na obszarze NGR
- cel szczegółowy: CS I.2 Podniesienie kompetencji kadr sektora rybackiego
- przedsięwzięcie: P I.2.1 Transfer wiedzy z zakresu funkcjonowania sektora rybackiego
- wskaźnik rezultatu: Liczba osób z sektora rybackiego, które podniosły swoje kompetencje lub nabyły wiedzę i doświadczenie w wyniku realizacji operacji – 40 osób
- wskaźnik produktu: Liczba zorganizowanych inicjatyw dla podmiotów rybackich mających na celu nabycie wiedzy oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk – 2 szt. (wizyty studyjne w dwóch grupach rybackich).


Wizyta studyjna organizowana jest przez NGR oraz grupy z Litwy w ramach projektu Współpracy w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".


Zaproszenie do składania zgłoszeń na wyjazd studyjny na Litwę - tutaj
Nowy termin wyjazdu studyjnego na Litwę - tutaj
Relacja z wyjazdu studyjnego na Litwę - tutaj

Rzeczywista łączna wartość projektu 79.610,34 zł brutto

Budżet zrealizowany projektu